Αρχική Τελευταία Νέα Ξενοδοχείο “Ρόδον” – Ξανά σε λειτουργία

Ξενοδοχείο “Ρόδον” – Ξανά σε λειτουργία

Την εξασφάλιση δανεισμού με ευνοϊκούς όρους και μείωση των επιτοκίων, γεγονός που επιτρέπει σημαντική μείωση του συνολικού κόστους χρηματοδότησης πέτυχε η Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δηµόσια Λτδ, ιδιοκτήτρια του Ξενοδοχείου Ρόδον στον Αγρό, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση στο ΧΑΚ.   

Η χρηµατοδότηση  αυτή έχει στόχο την ανακαίνιση όλων των χώρων και την αναβάθµιση όλων των υπηρεσιών που θα προσφέρει η ξενοδοχειακή μονάδα,

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ξενοδοχείο αναμένεται να επαναλειτουργήσει πριν το καλοκαίρι του 2018. 

Οι κατασκευαστικές και άλλες εργασίες αναµένεται να ολοκληρωθούν µέχρι τέλος Φεβρουαρίου και το ξενοδοχείο να επαναλειτουργήσει κανονικά πριν την καλοκαιρινή περίοδο του 2018.

Όπως αναφέρεται, η εταιρεία έχει προβεί στις κάτωθι ενέργειες για την επαναλειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας:

1. Προσπάθειες για επέκταση της τουριστικής περιόδου έτσι ώστε η µονάδα να καταστεί βιώσιµη και κατ’ επέκταση ανταγωνιστική. Προς τον σκοπό αυτό έχουν γίνει επαφές τόσο µε τουριστικά Γραφεία όσο και µε Οργανισµούς προσέλκυσης ιατρικού και άλλου τουρισµού για να εξεταστεί η πιθανότητα καθόδου τουριστικού ρεύµατος ολόχρονα.

2. Μέσα στα πλαίσια των ενεργειών του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει προχωρήσει στην ετοιµασία σχεδίων και εξασφάλιση των σχετικών αδειών (Πολεοδοµικής Άδειας και Άδειας Οικοδοµής) καθώς και σε προκήρυξη προσφορών για ηλεκτρολογικές, µηχανολογικές και κατασκευαστικές εργασίες οι οποίες αξιολογήθηκαν από τους ειδικούς Συµβούλους της Εταιρείας.

3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού εξέτασε και αξιολόγησε τις προσφορές µε τους Συµβούλους του, προχώρησε στην επιλογή του επιτυχόντος Εργολάβου στον οποίο απέστειλε στις 23 Ιουνίου 2017 επιστολή πρόθεσης για την ανακαίνιση του Ξενοδοχείου µε χρονοδιάγραµµα αποπεράτωσης του Έργου 28/2/2018, µε κατώτατο ποσό Συµβολαίου το ποσό του €1,200,000 και µε δικαίωµα της Εταιρείας να επεκτείνει το Συµβόλαιο µέχρι του ποσού των €2,200,000. Η επέκταση του Συµβολαίου θα εξαρτηθεί από το ύψος του ποσού της επιδότησης που θα εγκριθεί ότι θα πάρει η Εταιρεία βάσει σχεδίου Επιδότησης για Τουριστικές Μονάδες του ΚΟΤ. Στην πιο πάνω επιστολή πρόθεσης ο Εργολάβος µε επιστολή του ηµεροµηνίας 6 Ιουλίου 2017 απάντησε θετικά ότι αποδέχεται να αναλάβει την εκτέλεση του έργου της ανακαίνισης κάτω από τους όρους και προϋποθέσεις που έθεσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. Το συνολικό κόστος των έργων που έχουν µελετηθεί και προγραµµατιστεί να εκτελεστούν ανέρχεται στο ποσό των €2.0 εκατ. Για τον σκοπό αυτό έχει εξασφαλιστεί νέος δανεισµός ύψους €1.5 εκατ. Το υπόλοιπο αναµένεται να καλυφθεί από επιδοτήσεις.

4. Αφού µελέτησε το θέµα αναδιάρθρωσης του δανεισµού της Εταιρείας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, προχώρησε σε διαβουλεύσεις µε τραπεζικούς οργανισµούς και έχει εξασφαλίσει το συνολικό δανεισµό από Πιστωτικό Ίδρυµα µε πολύ ευνοϊκούς όρους και µείωση των επιτοκίων που επιτρέπουν σηµαντική µείωση του συνολικού κόστους χρηµατοδότησης. Οι κατασκευαστικές και άλλες εργασίες αναµένεται να ολοκληρωθούν µέχρι τέλος Φεβρουαρίου και το Ξενοδοχείο να επαναλειτουργήσει κανονικά πριν την καλοκαιρινή περίοδο του 2018. Η χρηµατοδότηση αυτή έχει στόχο την ανακαίνιση όλων των χώρων και αναβάθµιση όλων των υπηρεσιών που θα προσφέρει η µονάδα.

Σε συνδυασµό µε τα πιο πάνω αναµένεται η εξαγγελία του σχεδίου Επιχορήγησης για Τουριστικές Μονάδες του Κ.Ο.Τ. έτσι ώστε να συνυπολογιστεί για τη Χρηµατοδότηση. Το σχέδιο αυτό θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στις οποιεσδήποτε περαιτέρω αποφάσεις του Συµβουλίου.

Πηγή: philenews