Αρχική Τελευταία Νέα Οι σχεδιασμοί για το καρνάγιο και την Ακταία Οδό

Οι σχεδιασμοί για το καρνάγιο και την Ακταία Οδό

Στο Πολεοδομικό Συμβούλιο τα σχέδια για την περιοχή μεταξύ των λιμανιώνΕνώπιον του Πολεοδομικού Συμβουλίουγια έγκριση βρίσκονται ήδη τα σχέδια για τημεγάλη και σημαντική περιοχή μεταξύ τωνδύο λιμανιών της Λεμεσού, η αξιοποίηση τηςοποίας θα επιφέρει ένα νέο αέρα φρεσκάδαςστο παραλιακό μέτωπο που καλύπτει τις δυτι-κές συνοικίες. Στα σχέδια που εκπονήθηκαναπό το Αρχιτεκτονικό Γραφείο «Πολιτεία-Αρ-μός» για λογαριασμό του Δήμου Λεμεσού,προτείνεται η διαμόρφωση ενός νέου, κατάκάποιο τρόπο, κέντρου για την πόλη όπου θαυπάρχουν ποικίλες αναπτύξεις, με διατήρησητων σημαντικών βιομηχανικών κτιρίων πουβρίσκονται στην περιοχή του καρνάγιου και,βέβαια, με ανάλογη αξιοποίηση της θαλάσσιαςζώνης. Αν εξαιρέσει κανείς το μεγάλο έργοτης μαρίνας που κατασκευάστηκε στα δυτικάτου ανακαινισμένου παλιού λιμανιού, όλη ηυπόλοιπη περιοχή μέχρι και το νέο λιμάνι βρί-σκεται τα τελευταία χρόνια σε εγκατάλειψη,μετά μάλιστα και την αδρανοποίηση ιστορι-κών βιομηχανιών που λειτουργούσαν στηνπεριοχή. Με βάση τις πρόνοιες των σχεδίωνγίνεται πλέον καθορισμός των χρήσεων τηςγης αλλά και λειτουργική αξιοποίηση των δη-μόσιων και ιδιωτικών κτιρίων. Ιδιαίτερα, δια-τηρούνται και αναδεικνύονται μια σειρά απόαξιόλογα δείγματα της βιομηχανικής αρχιτε-κτονικής κληρονομιάς, η οποία υπάρχει σεμεγάλο βαθμό στη συγκεκριμένη περιοχή καιαποτελεί μοναδικό κομμάτι της ιστορίας τηςπόλης. Στα κτίρια αυτά περιλαμβάνονται ταεργοστάσια και άλλες εγκαταστάσεις των με-γάλων οινοβιομηχανιών, οι αποθήκες χαρου-πιών, το σφαγείο κ.λπ.. Με την αξιοποίησητων κτιρίων αναβαθμίζεται το φυσικό περι-βάλλον, γίνεται ορθολογιστική κυκλοφοριακήδιαχείριση και κατ’ επέκταση υλοποιούνται οικατάλληλες αναπτύξεις. Η υλοποίηση αυτώντων σχεδίων σε συνδυασμό με τα έργα ανα-βάθμισης των δυτικών συνοικιών της πόληςπου ήδη έχουν ξεκινήσει και για τα οποία έχειεξασφαλιστεί κονδύλι €22 εκ. θα επιφέρουνμια ριζική αλλαγή της εικόνας και της λει-τουργικότητας της περιοχής.

Ανάμεσα στασχέδια του MasterPlan είναι:Ακταία οδόςΤο σχέδιο διαλαμβάνει τη δημιουργία πα-ραλιακού δρόμου που θα ενώνει τα δύο λιμά-νια (τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας από νέολιμάνι μέχρι την οδό Αλεξάνδρειας όπου συν-δέεται με τη λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτκαι δύο λωρίδες από την οδό Αλεξάνδρειαςμέχρι το παλιό λιμάνι) με διαχωριστική νησί-δα, πεζοδρόμια, χώρους στάθμευσης και δια-βάσεις πεζών. Προβλέπεται επίσης η κατα-σκευή δρόμου πρόσβασης στο χώρο της μαρί-νας, μικροί χώροι πρασίνου, ποδηλατοδρόμοςκαι πεζόδρομος, που θα συνδέει την ΑκτήΟλυμπίων διαμέσου της επίχωσης του παλιούλιμανιού και της μαρίνας με την Ακταία οδό.

Παράκτιος χώρος Αρχής ΛιμένωνΧωροθέτηση εμβληματικού ψηλού κτιρίουπου να αποτελέσει τοπόσημο για την περιοχήκαι την πόλη. Για το σχεδιασμό του κτιρίου θαπροκηρυχθεί διεθνής αρχιτεκτονικός διαγω-νισμός. Το κτίριο, όπως επισημαίνεται, θαμπορούσε να αποτελεί πύργο τηλεόρασης ήνα φιλοξενήσει χρήσεις διεθνούς σημασίαςστη βάση εθνικών στρατηγικών όπως tradecentreή ακόμη και εγκαταστάσεις εταιρειώνπου δραστηριοποιούνται σε θέματα φυσικούαερίου.

Περιοχή βιομηχανίας ΣΟΔΑΠ και ΣΕΔΧΟπως υποδεικνύεται στη μελέτη, στις κτι-ριακές εγκαταστάσεις της Συνεργατικής Εται-ρείας Διαχείρισης Χαρουπιών που περιλαμ-βάνουν χαρουπόμυλο και αποθήκες, θα μπο-ρούσε να φιλοξενηθεί ένα Εθνικό Κέντρο Βιο-μηχανικής Κληρονομιάς ή Μουσείο Σύγχρο-νης Τέχνης, ενώ στο συγκρότημα της ΣΟΔΑΠθα μπορούσε να δημιουργηθεί θεματικός πο-λιτιστικός χώρος για το κρασί.

Καρνάγιο – ΛΟΕΛ – ΣφαγείοΔιαμόρφωση πάρκου πολλαπλών δραστη-ριοτήτων τόσο στον ανοικτό δημόσιο χώροόσο και στο κέλυφος του παλιού σφαγείου καιτων βιομηχανικών κτιρίων της ΛΟΕΛ, ώστενα αποτελέσει πόλο έλξης. Η πρόταση περι-λαμβάνει χρήσεις αναψυχής, πολιτισμού,αθλητισμού κ.λπ.. Ο χώρος αυτός δημιουργεί-ται μετά την επανάκτηση και αποκατάστασητου χώρου του καρνάγιου και αφού υπάρξουνδεσμεύσεις πρασίνου από τις παρακείμενεςιδιωτικές ιδιοκτησίες.

ΚΕΟΣτο χώρο των εγκαταστάσεων της ΚΕΟπροτείνεται να δημιουργηθεί σύγχρονο μου-σείο για την ιστορία της ζυθοποιίας. Στα υπό-λοιπα κτίρια υπάρχει η εισήγηση να χωροθε-τηθούν σύγχρονες χρήσεις αναψυχής (κινη-ματογράφος, bowling, καφεστιατόρια κ.λπ.).

Πηγη: Φιλελεύθερος – Χρήστος Χαραλάμπους…