Αρχική Από το Παρελθόν Τα Στ΄Κύπρια, «Η απόκεντρος Λεμησσός» ή «Πώς αλλάζουν οι καιροί»

Τα Στ΄Κύπρια, «Η απόκεντρος Λεμησσός» ή «Πώς αλλάζουν οι καιροί»

Τμήμα εκτενέστερης περιγραφής των Στ΄ Παγκύπριων Αγώνων, που είχαν γίνει στη Λεμεσό τον Μάιο 1903 και σημείωσαν μεγάλη επιτυχία, από το οποίο επισημαίνεται ένα μικρό απόσπασμα, χωρίς άλλα σχόλια! (Από εφημερίδα της εποχής).

«Τα Στ΄Κύπρια συνεκέντρωσαν εφέτος ουχί ολιγώτερον πλήθος των προηγουμένων αγώνων, και αν ληφθεί υπ’ όψιν, ότι η Λεμησσός δεν έχει την κεντρικήν θέσιν της Λευκωσίας ή της Λάρνακος, τότε δύναταί τις να εννοήση οπόσον μεγάλη υπήρξεν η επιτυχία των και υπό την έποψιν ταύτην».

ΠΗΓΗ: Η άλλη Κύπρος…

image