Αρχική Τελευταία Νέα 10,6% η ανεργία κατά το δεύτερο τρίμηνο 2017 σύμφωνα με την Έρευνα...

10,6% η ανεργία κατά το δεύτερο τρίμηνο 2017 σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το δεύτερο τρίμηνο του 2017, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 424.807 άτομα ή 61,4% του πληθυσμού (άνδρες 66,6%, γυναίκες 56,7%) σε σύγκριση με 417.080 άτομα (61,3%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 (Πίνακας 1).

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 379.842 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 54,9% (άνδρες 59,9%, γυναίκες 50,4%) σε σύγκριση με 366.742 άτομα (53,9%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 44.965 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 10,6% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 10,1%, γυναίκες 11,1%) σε σύγκριση με 50.339 άτομα (12,1%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

Απασχόληση (Πίνακας 2)

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 71,0%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 76,2% και για τις γυναίκες 66,2%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 το ποσοστό ήταν 69,8% (άνδρες 74,9%, γυναίκες 65,0%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 53,7% σε σύγκριση με 52,9% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. 

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 80,3% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 17,3% και 2,4% αντίστοιχα. Για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 79,4%, Βιομηχανία 16,9% και Γεωργία 3,7%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 12,8% της συνολικής απασχόλησης ή 48.666 άτομα (άνδρες 10,3%, γυναίκες 15,6%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2ο τρίμηνο του 2016 ήταν 14,1% (άνδρες 12,2%, γυναίκες 16,1%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 87,3% ή 331.694 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 16,0% (53.221 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 85,3% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 18,5% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία (Πίνακας 3)

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 25,3% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 26,3%, γυναίκες 24,4%) σε σύγκριση με 26,7% (άνδρες 25,2%, γυναίκες 27,9%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 35,8% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 18,0% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 46,2% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2ο τρίμηνο του 2016 ήταν 34,5%, 18,7% και 46,8%.

Πίνακας 1
Αριθμός
Ποσοστό (%)
2ο Τρίμηνο 2017
2ο Τρίμηνο 2016
2ο Τρίμηνο 2017
2ο Τρίμηνο 2016
Εργατικό Δυναμικό
  Σύνολο
424.807
417.080
61,4
61,3
  Άνδρες
220.669
215.802
66,6
66,8
  Γυναίκες
204.138
201.278
56,7
56.4
Απασχόληση
  Σύνολο
379.842
366.742
54,9
53,9
  Άνδρες
198.424
189.984
59,9
58,8
  Γυναίκες
181.419
176.758
50,4
49,5
Ανεργία
  Σύνολο
44.965
50.339
10,6
12,1
  Άνδρες
22.245
25.819
10,1
12,0
  Γυναίκες
22.720
24.520
11,1
12,2
Πίνακας 2
Απασχόληση
Αριθμός
Ποσοστό (%)
2ο Τρίμηνο 2017
2ο Τρίμηνο 2016
2ο Τρίμηνο 2017
2ο Τρίμηνο 2016
Συν.
Ανδ.
Γυν.
Συν.
Ανδ.
Γυν.
Συν.
Ανδ.
Γυν.
Συν.
Ανδ.
Γυν.
Ηλικία
15+
379.842
198.424
181.419
366.742
189.984
176.758
54,9
59,9
50,4
53,9
58,8
49,5
20–64
368.730
190.536
178.194
355.837
182.791
173.047
71,0
76,2
66,2
69,8
74,9
65,0
55–64 
53.658
31.037
22.621
51.374
29.537
21.837
53,7
63,5
44,4
52,9
61,7
44,3
Τομέας
Γεωργία
9.163
7.239
1.924
13.674
11.011
2.663
2,4
3,7
1,1
3,7
5,8
1,5
Βιομηχανία
65.581
52.618
12.963
61.839
5.093
11.247
17,3
26,5
7,1
16,9
2,7
6,4
Υπηρεσίες
305.098
138.567
166.532
291.229
173.880
162.848
80,3
69,8
91,8
79,4
91,5
92,1
Πλήρης /Μερική
Πλήρης
331.176
178.040
153.136
315.167
166.824
148.344
87,2
89,7
84,4
85,9
87,8
83,9
Μερική
48.666
20.383
28.283
51.574
23.160
28.414
12,8
10,3
15,6
14,1
12,2
16,1
Επαγγ. Υπόσταση
Αυτοεργο-δοτούμενοι
48.148
30.408
17.741
53.818
35.393
18.425
12,7
15,3
9,8
14,7
18,6
10,4
Υπάλληλοι
Σύνολο
331.694
168.016
163.678
312.924
154.591
158.333
87,3
84,7
90,2
85,3
81,4
89,6
Μόνιμοι
278.473
147.331
131.142
254.968
134.792
120.177
84,0
87,7
80,1
81,5
87,2
75,9
Προσωρινοί
53.221
20.685
32.536
57.956
19.799
38.156
16,0
12,3
19,9
18,5
12,8
24,1

 

Πίνακας 3
Ανεργία
Αριθμός
Ποσοστό (%)
2ο Τρίμηνο 2017
2ο Τρίμηνο 2016
2ο Τρίμηνο 2017
2ο Τρίμηνο 2016
Συν.
Ανδ.
Γυν.
Συν.
Ανδ.
Γυν.
Συν.
Ανδ.
Γυν.
Συν.
Ανδ.
Γυν.
Ηλικία
15+
44.965
22.245
22.720
50.339
25.819
24.520
10,6
10,1
11,1
12,1
12,0
12,2
15–24
9.060
4.163
4.897
9.395
4.011
5.384
25,3
26,3
24,4
26,7
25,2
27,9
25–64 
35.706
17.884
17.822
40.627
21.491
19.136
9,4
9,0
9,8
10,9
11,1
10,7
Διάρκεια
< 6 μήνες
16.071
7.618
8.451
17.354
7.734
9.620
35,8
34,2
37,2
34,5
30,0
39,2
6–11 μήνες
8.105
3.151
4.954
9.410
4.431
4.979
18,0
14,2
21,8
18,7
17,1
20,3
12+ μήνες
20.789
11.476
9.314
23.575
13.654
9.921
46,2
51,6
41,0
46,8
52,9
40,5