Αρχική Τελευταία Νέα 2η Έκθεσης Παρουσίασης Κοινωνικών Προγραμμάτων και Εθελοντικών Ομάδων πού δράστήριοποιούντάι στή Λεμεσο

2η Έκθεσης Παρουσίασης Κοινωνικών Προγραμμάτων και Εθελοντικών Ομάδων πού δράστήριοποιούντάι στή Λεμεσο

Ο Δή μος Λεμεσού , ή Ιερά Μήτροπολή Λεμεσού κάι το Επάρχιάκο Σύντονιστικο Σύμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού , σάς προσκάλούν στή 2η Έκθεσης Παρουσίασης Κοινωνικών Προγραμμάτων και Εθελοντικών Ομάδων πού δράστήριοποιούντάι στή Λεμεσο.

Η ε κθεσή ε χει σκοπο τή δικτύ ωσή των πάρεχο μενων κοινωνικω ν ύπήρεσιω ν άλλά κάι των εθελοντικω ν ομά δων, ω στε νά άξιοποιού ντάι επάρκω ς, νά σύνδε οντάι άλλά κάι νά ενήμερω νοντάι μετάξύ τούς γιά θε μάτά πού άφορού ν τις ομά δες τού πλήθύσμού στις οποι ες προσφε ρούν στή ριξή.

Απεύθύ νετάι το σο σε επάγγελμάτι ες κοινωνική ς προ νοιάς τού εύρύ τερού δήμο σιού τομε ά, μή κύβερνήτικω ν οργάνισμω ν κάι εθελοντικω ν φορε ων, ο σο κάι στο εύρύ τερο κοινο πού επιθύμει νά ενήμερωθει γιά ύπήρεσι ες κάι προγρά μμάτά κοινωνική ς προ νοιάς.

Τήν ε κθεσή θά κάλύ ψει το Κάνά λι 6, με ζωντάνή σύ νδεσή κάι δήμοσιογράφικο σύντονισμο πάρούσι άσής των κοινωνικω ν προγράμμά των άπο τις 17:00 με χρι τις 19:00, κάι στις 18:30 θά γι νούν σύ ντομοι χάιρετισμοι άπο τούς διοργάνωτε ς κάι επι σήμούς προσκεκλήμενούς….