Αρχική Τελευταία Νέα Άνοιξε θέση Γενικού Διευθυντή με απολαβές πάνω από 70.000 ευρώ

Άνοιξε θέση Γενικού Διευθυντή με απολαβές πάνω από 70.000 ευρώ

Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28.7.2017 έχει προκηρυχθεί για πλήρωση μια κενή μόνιμη θέση Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο.

Σημειώνεται ότι η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (αρ. 22670101), όχι αργότερα από τις 21.8.2017.

Ο μισθός της θέσης είναι πάγιος και ανέρχεται στο ποσό των €70.685, στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.