Αρχική ΤΕΠΑΚ Επιβράβευση ΤΕΠΑΚ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ευνοϊκό εργασιακό περιβάλλον αριστείας...

Επιβράβευση ΤΕΠΑΚ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ευνοϊκό εργασιακό περιβάλλον αριστείας για τους ερευνητές

Έλαβε το βραβείο «HR Excellence in Research»

Το ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο βραβείο «HR Excellence in Research» έχει απονεμηθεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) μετά από αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με σκοπό την αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγινε ανάλυση των εσωτερικών κενών στις υφιστάμενες πρακτικές/ διαδικασίες του Πανεπιστημίου με βάση τα 40 κριτήρια της Ευρωπαϊκής Χάρτας του Ερευνητή και του Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη Ερευνητών, τα οποία βασίζονται στον ρόλο, τις ευθύνες και τα δικαιώματα των ερευνητών/ τριών και των εργοδοτών τους. Η Ευρωπαϊκή Χάρτα (Charter & Code) βασίζεται στους ακόλουθους τέσσερις (4) κύριους Πυλώνες: Ηθική και Επαγγελματισμός, Πρόσληψη και Επιλογή, Συνθήκες/ Όροι Εργασίας, και Εκπαίδευση και Ανάπτυξη. Η ανάλυση των εσωτερικών κενών στις υφιστάμενες πρακτικές/ διαδικασίες του Πανεπιστημίου συμπεριελάμβανε και τις διαδικασίες Πρόσληψης και Επιλογής του Πανεπιστημίου με βάση το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανοιχτές, διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες πρόσληψης.

Επιπρόσθετα, με την αίτηση αξιολόγησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβλήθηκε το Πλάνο Δράσης σε θέματα Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού για Ερευνητές (HR Strategy for Researchers) για την επόμενη διετία (Απρίλιος 2023 – Απρίλιος 2025), το οποίο εστιάζει στους εξής τομείς:

  • Ανοιχτές, Διαφανείς και Αξιοκρατικές Διαδικασίες Επιλογής,
  • Ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων και ίση μεταχείριση,
  • Επαγγελματική Υπευθυνότητα, Διάδοση και Αξιοποίηση αποτελεσμάτων και Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, και
  • Ανάπτυξη ενός ελκυστικού ερευνητικού περιβάλλοντος και ορθές πρακτικές έρευνας.

 

Το Πλάνο Δράσης (HRS4R) περιλαμβάνει τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών και την εναρμόνιση των πολιτικών και των διαδικασιών του Πανεπιστημίου με τις αρχές της Χάρτας και του Κώδικα.

Η υλοποίηση του Πλάνου Δράσης εντάσσεται στους στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημίου και κατ’ επέκταση θα συμπεριληφθεί στους στρατηγικούς στόχους των εμπλεκόμενων Διοικητικών Υπηρεσιών και Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Σχολών. Η υλοποίησή του θα εστιάζεται στην αναθεώρηση διαδικασιών, στην αυτοματοποίηση, στην εισαγωγή νέων θεσμών, δράσεων και εκπαιδεύσεων, στην παροχή νεών ευκαιριών για έρευνα και στην κατάθεση εισηγήσεων για τροποποίηση Κανονισμών και Νομοθεσιών, καθώς και στη συνεχή παρακολούθηση των προκαθορισμένων δεικτών μέτρησης.

Το Πανεπιστήμιο έχει δεσμευτεί για τη βελτίωση της στρατηγικής και τη διατήρηση της πιστοποίησης «HR Excellence in Research» μέσω αυτό-αξιολόγησης ανά διετία και εξωτερικής αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε τέσσερα χρόνια.

Το έργο υλοποιήθηκε από Ομάδα Εργασίας με τη συνεισφορά Ad hoc Επιτροπής αποτελούμενης από ακαδημαϊκά μέλη ΔΕΠ και εκπροσώπους των Ερευνητών/τριών στο ΤΕΠΑΚ, οι οποίοι θα συνεχίσουν να έχουν πρωταρχικό ρόλο στην υλοποίηση του Πλάνου Δράσης.

Αντιπρύτανης Π. Κελίρης: «Απώτερος στόχος και κύρια στρατηγική προτεραιότητά μας είναι να καταστεί το Πανεπιστήμιο πόλος έλξης για ερευνητές/ τριες υψηλού επιπέδου

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παντελής Κελίρης, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, σημειώνει τα εξής: «Η απονομή του βραβείου «HR Excellence in Research» αποδεικνύει τη δέσμευση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για συνεχή βελτίωση των πολιτικών και πρακτικών του για το ανθρώπινο δυναμικό, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη Ερευνητών.  Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη μεγάλη σημασία που αποδίδει το Πανεπιστήμιο στην υιοθέτηση διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών επιλογής και πρόσληψης. Επιπρόσθετα, η διάκριση αυτή συνιστά αναγνώριση των προσπαθειών μας για δημιουργία και διατήρηση ενός υποστηρικτικού και ευνοϊκού εργασιακού περιβάλλοντος για τους/τις ερευνητές/τριες του Πανεπιστημίου σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους, ανεξάρτητα από το καθεστώς εργοδότησής τους.»

Ο Καθηγητής Π. Κελίρης τονίζει επίσης ότι «Η διεθνής αυτή επιτυχία, μας δεσμεύει για συνέχιση της αφοσίωσής μας στην αριστεία στην έρευνα, στην ποιότητα και στη συνεχή εξέλιξη. Οφείλουμε με σκληρή δουλειά, αδιάκοπη προσπάθεια και με προσήλωση στην υλοποίηση της Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού για Ερευνητές (HRS4R) να διασφαλίσουμε ότι οι καλές πρακτικές θα διατηρηθούν και θα ενδυναμωθούν περαιτέρω, ενώ παράλληλα θα ενισχύσουμε τους τομείς οι οποίοι χρήζουν βελτίωσης. Απώτερος στόχος και κύρια στρατηγική προτεραιότητά μας είναι να καταστεί το Πανεπιστήμιο πόλος έλξης για ερευνητές/ τριες υψηλού επιπέδου

Καταλήγοντας, ο Αντιπρύτανης επισημαίνει ότι: «Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας- ακαδημαϊκό, διοικητικό προσωπικό και ερευνητικοί/ές συνεργάτες/τιδες- για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην υλοποίηση του έργου και την επίτευξη αυτής της σημαντικής διάκρισης για το Πανεπιστήμιό μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στην ομάδα εργασίας που εργάστηκε μεθοδικά και συλλογικά για την ετοιμασία όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την αξιολόγηση του Πανεπιστημίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»