Αρχική BusinessNews Η περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής της Melco

Η περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής της Melco

Η Έκθεση ‘RISE to go Above & Beyond’ παρουσιάζει τις πρωτοβουλίες της Melco Cyprus για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων

 

Κύπρος, Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 – Η Melco Resorts & Entertainment, η εταιρεία που ανέλαβε την ανάπτυξη και λειτουργία των Cyprus Casinos “C2” και του City of Dreams Mediterranean, του πρώτου πολυθεματικού θερέτρου στην Ευρώπη, δημοσίευσε την έκθεση βιωσιμότητάς της για τη χρονιά 2022, με τίτλο ‘RISE to go Above & Beyond’ (link). Πρόκειται για την πέμπτη έκθεση βιωσιμότητας, η οποία αναδεικνύει τη μεγάλη αφοσίωση και επικέντρωση της Melco σε θέματα αειφορίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, και με στόχο την επίτευξη των στόχων Βιωσιμότητας, η Εταιρεία έχει εκπονήσει μια στρατηγική, η οποία επικεντρώνεται σε τέσσερις κεντρικούς πυλώνες:  “Restoring our World”, “Inspiring our Communities”, “Sustaining our Supply Chain” και “Empowering our Business”.

Στην έκθεση, καταγράφονται, επίσης, οι ενέργειες που υλοποιεί η Melco Cyprus σε θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της παραγωγής απορριμμάτων, στη χρήση καθαρής ενέργειας, στη στήριξη των ντόπιων παραγωγών και στην εξοικονόμηση νερού.

Ο Πρόεδρος και Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Melco Resorts and Entertainment, κ. Lawrence Ho, δήλωσε σχετικά: «Η υλοποίηση δράσεων με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία αποτελεί το βασικό στοιχείο της γενικότερης προσέγγισής μας σχετικά με τη βιωσιμότητα. Παρόλο που οι δραστηριότητες και οι κοινότητές μας έχουν έρθει αντιμέτωπες με πολλές δοκιμασίες στα θέματα βιωσιμότητας τα τελευταία τρία χρόνια, είναι προφανές ότι οι προκλήσεις αυτές έχουν αναδείξει επίσης και σημαντικές ευκαιρίες. Η πιο πρόσφατη στρατηγική βιωσιμότητάς μας αποδεικνύει περίτρανα πως η Melco, ως μια επιχείρηση ιδιοκτησίας και διαχείρισης πολυθεματικών θερέτρων, λειτουργεί με τα υψηλότερα πρότυπα βιωσιμότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η Εταιρεία θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στις ανάγκες του πλανήτη και της ανθρωπότητας και να υλοποιεί δράσεις προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο της στρατηγικής βιωσιμότητας του Ομίλου ‘RISE to go Above & Beyond’.

Πιο κάτω παραθέτουμε μερικά βασικά σημεία της τελευταίας έκθεσης RISE to go Above & Beyond, σε σχέση με τις δραστηριότητες της Melco Cyprus:

Ενέργεια και κλιματική ανθεκτικότητα:

 • ΤοCityofDreamsMediterraneanέχειυιοθετήσειδιάφορα μέτρα γιατηνπροώθησητηςενεργειακήςαπόδοσης σε όλεςτιςκατηγορίεςεξοπλισμού και συστημάτων, καθώς και μέτραπαθητικούσχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων4.000φωτοβολταϊκώνσυλλεκτών, ικανών να παράγουνμέχρι και1,2MWh όταν βρίσκονται σε πλήρηισχύ (μόλιςτεθούνσελειτουργία) και σκιάσεων πρόσοψηςκαιγυαλιούμευψηλούςσυντελεστέςηλιοπροστασίας.
 • Διευρυμένηαξιολόγησηκινδύνουπουσχετίζεται με το κλίμα και με τηναυστηρότητατουπλαισίουτηςειδικήςομάδας για τηδημοσιοποίησηχρηματοοικονομικώνπληροφοριώνσχετικώνμετοκλίμα(TCFD)για εκπλήρωση της δέσμευσής μας για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και τηναντιμετώπισητων υλικών και μεταβατικών κινδύνων.
 • Επέκταση της καταγραφής εκπομπώναερίου τουθερμοκηπίου(GHG), ώστε να συμπεριλαμβάνει ταπεδίαεφαρμογής1&2καιόλεςτιςσχετικέςκατηγορίεςτουπεδίου3,με μεθόδους επαλήθευσηςγιαόλαταπεδία.

Χρήση υλικών και αποβλήτων

 • Στο City of Dreams Mediterranean εφαρμόζεται σχέδιο επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών καθ’ όλη τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων, καθοδηγούμενο από τους ακόλουθους στόχους:
  • Μείωση των οικοδομικών αποβλήτων κατά ≥ 12,5 τόνους ανά 100 τ.μ. Εφαρμόζονται διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της σπατάλης πρώτων υλών, με την παραγγελία δομικών υλικών με τη μέθοδο “just in time” και μέσω του κατάλληλου χειρισμού και αποθήκευσής τους.
  • Αποτρέποντας το ≥ 70% (κατά βάρος) ή 60% (κατά όγκο) των οικοδομικών αποβλήτων από το να καταλήξει στις χωματερές.
 • Επιπλέον, το 28% του συνολικού υλικού που απαιτείται για θεμέλια κτηρίων, καθώς και για τη χρήση χαλικιού για τον εξωραϊσμό των κτιρίων, περιλαμβάνει ανακυκλωμένο υλικό που συλλέχθηκε από την εκσκαφή του χώρου, κατά τη φάση κατασκευής.

Κοινότητα, δέσμευση και επένδυση:

 • Πραγματοποίηση καθαρισμών δάσους, βυθού και παραλίας στην περιοχή Ακρωτηρίου, στη Λεμεσό και στο λιμανάκι της Αγίας Νάπας, με στόχο τη μείωση των χερσαίων και θαλάσσιων απορριμμάτων και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επιπτώσεις της ρύπανσης στο οικοσύστημα της χώρας.
 • Διοργάνωση, για τρίτη συνεχή χρονιά, της χριστουγεννιάτικης φιλανθρωπικής εκστρατείας «Κανένα παιδί χωρίς δώρο», σε συνεργασία με την εφημερίδα Λεμεσός. Στο πλαίσιο της εκστρατείας, εργαζόμενοι της Melco δωρίζουν παιχνίδια, ρούχα, ηλεκτρονικά είδη και κουπόνια υπεραγοράς σε παιδιά όλων των ηλικιών που έχουν πραγματικά ανάγκη.

Οι άνθρωποί μας

 • Οι γυναίκες αποτελούν το 27% των διοικητικών συμβουλίων της Melco και το 34% των ανώτερων διοικητικών στελεχών της Εταιρείας.
 • Η Melco Cyprus βραβεύτηκε από τα Cyprus HR Awards 2021 στις κατηγορίες “Most Effective Recruitment Strategy” και “Best CSR Initiative with Employees’ Involvement”. Επιπρόσθετα, τιμήθηκε με Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Εταιρική Εκδήλωση της Χρονιάς για τη διοργάνωση του “C2Vision Talent Show”.

Βιώσιμη και ηθική εφοδιαστική αλυσίδα

 • Με στόχο τη στήριξη των ντόπιων κτηνοτρόφων, των κοινοτήτων και της καλής μεταχείρισης των ζώων, ηMelcoέχειδεσμευτείναπρομηθεύεταιαυγά100% ελευθέρας βοσκής μέχριτο
 • Το50%τωναγορών της Melco Cyprusγίνονται απόντόπιεςεταιρείες, ενώη εκπαίδευση στα θέματα βιωσιμότηταςέχεισυμπεριληφθείστηνAbsorbLearningAcademy,ηοποίαπεριλαμβάνειενότητεςπου καταπιάνονται με θέματαβιωσιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδοκαι που σχετίζονταιμετουςστόχουςτηςMelco όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ηθική και ακεραιότητα

 • Το 2022, ποσοστό 97% του προσωπικού μας ολοκλήρωσε την εισαγωγική εκπαίδευση στην Εταιρική Διακυβέρνηση, στη βάση του Κώδικα Δεοντολογίας της Melco.
 • Δεν έχει αναφερθεί κανένα σοβαρό περιστατικό διαφθοράς, αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς ή μονοπωλιακών πρακτικών.
 • Η Εταιρεία παρέχει στους προμηθευτές της συνεχή εκπαίδευση σε θέματα δεοντολογίας καθώς και εκπαιδεύσεις ανάπτυξης ικανοτήτων. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μαθήματα επιχειρηματικής συμπεριφοράς, διαχείρισης περιπτώσεων σύγκρουσης συμφέροντος, καθώς και μαθήματα σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την καταπολέμηση της δωροδοκίας.

Ιδιωτικότητα και κυβερνοασφάλεια

 • Παροχή ασφάλειας στον κυβερνοχώρο με στόχο την προστασία της Melco από τυχόν οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από πιθανά περιστατικά κυβερνοασφάλειας.

Η έκθεση αναδεικνύει, επίσης, τη δέσμευση της Melco για την ανάπτυξη του City of Dreams Mediterranean, στη βάση των αυστηρότερων περιβαλλοντικών προτύπων. Το πολυθεματικό θέρετρο αποτελεί το πρώτο κτήριο στην Κύπρο που έλαβε την πιστοποίηση BREEAM Excellent rating κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του. Το BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) αποτελεί την πιο αναγνωρισμένη μέθοδο αξιολόγησης και πιστοποίησης της αειφορίας κατασκευαστικών έργων, υποδομών και κτηρίων παγκοσμίως και συμπεριλαμβάνει πρότυπα σχετικά με τη χρήση υλικών και τη διαχείριση αποβλήτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Η Εταιρεία σχεδιάζει να απομακρύνει τα χωροκατακτητικά είδη και να καλλιεργήσει γηγενή φυτά με χαμηλές ανάγκες σε νερό, τα οποία είναι κατάλληλα για το κλίμα του νησιού. Θα αναπτυχθούν, επίσης, οικότοποι για πουλιά, νυχτερίδες και έντομα για την υποστήριξη της τροφικής αλυσίδας της περιοχής, εφαρμόζοντας παράλληλα φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση παρασίτων για την αποτελεσματική προστασία της περιβαλλοντικά ευαίσθητης αυτής περιοχής.