Αρχική BusinessNews Πιστοποίηση Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων με τα διεθνή πρότυπα IEC/ISO 27001 και ISO...

Πιστοποίηση Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων με τα διεθνή πρότυπα IEC/ISO 27001 και ISO 37001

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την πιστοποίησή της με τα διεθνή πρότυπα ISO/IEC 27001:2013 – Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών/Information Security Management και ISO 37001:2016 – Σύστημα Διαχείρισης της Καταπολέμησης της Δωροδοκίας/Antibribery Management System

 

Η πιστοποίηση της ΕΑΣ ολοκληρώθηκε μετά την επιτυχημένη επιθεώρηση που έγινε από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ), ως ο επίσημος φορέας πιστοποίησης στην Κύπρο και ως πλήρες μέλος του Διεθνούς Δικτύου Φορέων Πιστοποίησης IQNet (International Quality Network).

Η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελεί σήμερα ένα από τα καίρια αντικείμενα ενδιαφέροντος και ανησυχίας των οργανισμών, καθώς οι πληροφορίες και τα δεδομένα ολοένα και αυξάνονται σε όγκο, πολυπλοκότητα και κρισιμότητα. Η εύκολη πρόσβαση διευρύνεται, καθιστώντας τα δεδομένα περισσότερο ευάλωτα και τρωτά. Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ένεκα του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της ως ρυθμιστική και εποπτική αρχή της στοιχηματικής δραστηριότητας στην Κυπριακή Δημοκρατία, είναι αρμόδια για τη συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη ευαίσθητων προσωπικών και επαγγελματικών πληροφοριών και δεδομένων. Δεδομένου του ρόλου και αντιλαμβανόμενη το αυξημένο ρίσκο και πληθώρα κίνδυνων που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει από καιρού εις καιρόν ο οργανισμός, η Αρχή δεσμεύεται εμπράκτως, στην εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, με βάση τις οδηγίες και απαιτήσεις του διεθνούς πρότυπου ISO/IEC 27001. Η επιτυχής πιστοποίηση της Αρχής με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001 στοχεύει στη διασφάλιση της ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της.

Επιπλέον, η πιστοποίηση της Αρχής με το ISO 37001:2016 σχετικά με τη διαχείριση της καταπολέμησης της Δωροδοκίας αποδεικνύει τη δέσμευση της Αρχής για αποφασιστικότερη αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας και ενισχύει τον στόχο της για καλλιέργεια νοοτροπίας εδραιωμένης στην ακεραιότητα και τη διαφάνεια. Ως εκ τούτου, ο οργανισμός έχει εφαρμόσει ολιστικό σύστημα για την πρόληψη και καταπολέμηση της δωροδοκίας και διαφθοράς, το οποίο εδράζεται στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου προτύπου, στις σχετικές εθνικές νομοθεσίες και τις βέλτιστες πρακτικές. Το σύστημα, μεταξύ άλλων, καθιερώνει  διαδικασίες και ελέγχους, καθορίζει ρόλους εντός του οργανισμού, διασφαλίζει την εκπαίδευση τόσο του προσωπικού όσο και των αδειούχων και εμπλεκόμενων μερών, προσφέρει πληροφορίες και καθοδήγηση για την αναγνώριση, αναφορά και αντιμετώπιση φαινομένων δωροδοκίας και διαφθοράς και προνοεί την τήρηση και έλεγχο σχετικών μητρώων. Περαιτέρω, διασφαλίζει τα εμπλεκόμενα μέρη ότι, η Αρχή ή/και το προσωπικό της ποτέ δε θα ζητήσουν ή δεχθούν, άμεσα ή έμμεσα, οφέλη οποιασδήποτε μορφής ή την όποια υπόσχεση, για να προκαλέσουν ή να επιβραβεύσουν ανάρμοστες συμπεριφορές με τη μορφή πράξεων ή παραλείψεων που ανακύπτουν από ή συγκρούονται με τα καθήκοντα κάποιου.

Η Πρόεδρος της ΕΑΣ, κυρία Ιωάννα Φιάκκου, τόνισε ότι, «οι πιστοποιήσεις με τα δύο διεθνή πρότυπα είναι μέρος της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Αρχής για ενίσχυση της διαφάνειας, διασφάλιση της υπευθυνότητας, ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων, μείωση του επιχειρησιακού ρίσκου, στη βιωσιμότητα του οργανισμού και το σημαντικότερο στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των εμπλεκόμενων μερών. Είναι αδιαπραγμάτευτη η χρηστή διοίκηση και η ανάπτυξη τόσο του οργανισμού όσο και του προσωπικού. Για αυτό τον λόγο έχουμε χρέος να θωρακίζουμε τον οργανισμό με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Μέσω αυτής της οδού, είμαστε πεπεισμένοι ως Διοίκηση ότι θα επιτύχουμε το όραμα και τις στρατηγικές επιδιώξεις της Αρχής».

Στο πλαίσιο των δράσεων γνωστοποίησης της πιστοποίησης του οργανισμού με τα δυο πρότυπα, η Πρόεδρος και μέλη της Αρχής είχαν εθιμοτυπική συνάντηση με την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως την αρμόδια Υπουργό για το οριζόντιο σχέδιο δράσης της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς. Επισημαίνεται ότι, στο σχέδιο δράσης περιλαμβάνεται η πιστοποίηση των οργανισμών τόσο σε δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όσο και του ιδιωτικού τομέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Αρχή αποτελεί τον πρώτο οργανισμό δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που πιστοποιείται με το πρότυπο ISO37001.