Αρχική Τελευταία Νέα Αιτήσεις για κενή μόνιμη θέση Πολιτικού Μηχανικού στο ΤΕΠΑΚ

Αιτήσεις για κενή μόνιμη θέση Πολιτικού Μηχανικού στο ΤΕΠΑΚ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Πολιτικού Μηχανικού με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Η θέση είναι πρώτου διορισμού. Ο μισθός της θέσης είναι Α9: €30.413, €31.880, €33.347, €34.814, €36.281, €37.748, €39.215, €40.682, €42.149 Α11:€40.525, €42.164, €43.803, €45.442, €47.081, €48.720, €50.359, €51.998, €53.637 Α12: €44.978, €47.080, €49.182, €51.284, €53.386, €55.488, €57.590, €59.692. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται από τον νόμο και καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (https://jobs.cut.ac.cy)

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα της υπό πλήρωση θέσης έχουν ως εξής:

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Υπό την εποπτεία του/της Οικείου/Οικείας Προϊσταμένου/Προϊσταμένης:

 1. Συλλέγει και αξιοποιεί στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες, προωθεί τις απαραίτητες έρευνες και συντάσσει αναφορές σε θέματα που έχουν σχέση με την ειδικότητά του/της.
 2. Ετοιμάζει και συντονίζει εκπόνηση προμελετών, μελετών και μελετών εφαρμογής σχετικών με την ειδικότητά του/της.
 3. Συνεργάζεται και συντονίζει την εργασία του/της με άλλους εμπλεκόμενους Οργανισμούς, Κυβερνητικά Τμήματα/ Υπηρεσίες ή/ και Ιδιώτες Συμβούλους/ Μελετητές.
 4. Παρακολουθεί και ελέγχει την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων.
 5. Ετοιμάζει προδιαγραφές, τεχνικούς όρους και όρους συμβολαίων για θέματα που αφορούν τις κτηριακές ανάγκες, εξοπλισμό κτηρίων και εργαστηρίων και επιβλέπει την παραλαβή τους.
 6. Καταρτίζει προδιαγραφές, διεκπεραιώνει αγορές προμηθειών και επιβλέπει τη σωστή αποθήκευση και διαχείριση των υλικών.
 7. Καταρτίζει προδιαγραφές που αφορούν την υποδομή τροφοδοσίας του Πανεπιστημίου (Καφετέριες, Εστιατόρια κ.ά) και την παρακολούθηση εφαρμογής των συμβολαίων.
 8. Προγραμματίζει, οργανώνει, παρακολουθεί και επιβλέπει τις εκτελούμενες εργασίες, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, όρους και προδιαγραφές των συμβολαίων.
 9. Έχει την ευθύνη για τη μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή όπως επίσης και για την καλή οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Πανεπιστημίου στον τομέα της ειδικότητάς του/της.
 10. Ενεργεί τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των εκτελούμενων εργασιών.
 11. Έχει την ευθύνη για την καταμέτρηση εκτελούμενων εργασιών και την παροχή συμβουλών σε θέματα αλλαγών που προκύπτουν.
 12. Ετοιμάζει και ελέγχει τα δελτία ποσοτήτων και πιστοποιητικών πληρωμής.
 13. Έχει την ευθύνη για την εποπτεία, καθοδήγηση, τον έλεγχο και την εκπαίδευση υφιστάμενου προσωπικού.
 14. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία που απαιτείται για την προώθηση των έργων και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις και αναφορές.
 15. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Τίτλος ή άλλο ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική.
 2. Να είναι εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο του αντίστοιχου Κλάδου του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕκ). (Οι αιτητές/ες για τη θέση αυτή θα πρέπει να επισυνάψουν πιστοποιητικά ότι είναι εγγεγραμμένοι/ες στο ΕΤΕΚ με ετήσια άδεια σε ισχύ).
 3. Να έχει ικανότητα στη διοίκηση και τον έλεγχο του υφιστάμενου προσωπικού.
 4. Να έχει γνώσεις και ικανότητα στη συλλογή και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων και στη σύνταξη αναφορών σε θέματα που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης.
 5. Να είναι γνώστης/γνώστρια της υπάρχουσας νομοθεσίας σε θέματα ασφάλειας και υγείας στους χώρους των εργοταξίων καθώς και το ρόλο όλων των στελεχών σε ένα έργο όπου διασφαλίζονται ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας.
 6. Να έχει πολύ καλή γνώση και εμπειρία διαχείρισης συμβολαίων σχετικών με την κατασκευή και λειτουργία έργων και εγκαταστάσεων.
 7. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 8. Να έχει ακεραιότητα χαρακτήρα και να επιδεικνύει εχεμύθεια, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και υπευθυνότητα.

Γ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 1. Διετής τουλάχιστον πείρα μετά την απόκτηση του πρώτου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών ή ισότιμου προσόντος στο σχεδιασμό και επίβλεψη κατασκευής οικοδομικών και τεχνικών έργων, στον τομέα της ειδικότητάς του/της.
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος (Επιπέδου Master) διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.
 3. Πρόσθετη πείρα τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του πρώτου Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών ή ισότιμου προσόντος, σχετική με τα καθήκοντα της θέσης σε Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Σημειώσεις:

 1. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθούν γραπτές και προφορικές εξετάσεις σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμους 1998 έως 2006.
 2. Η/Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Δοικητική Υπηρεσία ή στη Γενική Διοίκηση του Πανεπιστημίου.
 3. Ο όρος πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος ή δίπλωμα καλύπτει και μεταπτυχιακό πτυχίο ή τίτλο.
 4. Το μέλος προσωπικού που θα διοριστεί θα εργάζεται, ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, είτε με σύστημα βάρδιας, είτε με ειδικά ωράρια, σύμφωνα με τους κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο.
 5. Ο/η κάτοχος της θέσης δύναται να τοποθετηθεί/μετατεθεί σε οποιαδήποτε επαρχία της Κύπρου, ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.
 6. Ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, το μέλος προσωπικού θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τα καθήκοντα του/της.
 7. Το άτομο που θα διοριστεί οφείλει να γνωρίζει και να εφαρμόζει το Νομοθετικό Πλαίσιο (Νόμοι και Κανονισμοί) περί ίδρυσης και λειτουργίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (περιλαμβανομένου και τροποποιήσεων) και άλλες Νομοθεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (π.χ. περί Προϋπολογισμού), τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες (περιλαμβανομένου του Ν. 38(Ι)/2004 και τροποποιήσεων) το Νομοθετικό Πλαίσιο (Νόμοι και Κανονισμοί) περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και τους Κανονισμούς Υπηρεσίας υπαλλήλων (που ισχύουν στο Πανεπιστήμιο) και να είναι σε θέση, σε διάστημα τριών (3) ετών να πετύχει σε σχετική γραπτή εξέταση.
 8. Το Συμβούλιο δύναται να αξιολογήσει για σκοπούς μισθολογικής τοποθέτησης το άτομο που θα διοριστεί στη βάση του Πλαισίου Μισθολογικής Τοποθέτησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, αναλόγως της πείρας σε αντίστοιχη θέση και ακαδημαϊκών ή/και επαγγελματικών προσόντων που κατέχει κατά την τοποθέτηση του στο ΤΕΠΑΚ ή θα αποκτήσει κατά τη διάρκεια της εργοδότησης του. Νοείται ότι, οι προσαυξήσεις που θα παραχωρηθούν δε θα επηρεάσουν την αρχαιότητα των μελών προσωπικού.
 9. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί­

–   Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή

–   πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια».

Κανένας/Καμιά δεν διορίζεται στο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

1. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψήφιους –

(ί) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και

(ιι) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι αυτοί θα έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

2. Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό.

3. Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης προσωπικού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδαhttps://jobs.cut.ac.cy και όχι αργότερα από τη Δευτέρα, 1η Αυγούστου 2022 και ώρα 13.00.

Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον:

 1. Συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και επισυναφθούν τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για επαγγελματική πείρα (τα πρωτότυπα να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις ή που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα ληφθούν υπόψη.
 2. Καταβληθεί τέλος για συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης αξίας €30 μέσω της JCC Payments στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική αίτηση. Σημειώνεται ότι, το τέλος συμμετοχής στη διαδικασία σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cyή να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο τηλέφωνο 25002236.