Αρχική Τελευταία Νέα Δήμος Λεμεσού: Προκήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση έξυπνου συστήματος...

Δήμος Λεμεσού: Προκήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση έξυπνου συστήματος στάθμευσης

Προκήρυξη διαγωνισμού: «Προμήθεια, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση έξυπνου συστήματος στάθμευσης σε επιλεγμένους “εκτός οδού” και “παρόδιους” δημόσιους χώρους στάθμευσης»

«The supply, development, installation, and maintenance of a smart parking system at selected off-street public parking lots and on-street public parking spaces»

Ο Δήμος Λεμεσού έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων ελέγχου σε παρόδιους και εκτός οδού χώρους στάθμευσης. Το σύστημα «Smart Parking» θα αφορά περί τους 1500 «παρόδιους» (on-street) χώρους στάθμευσης, σε ευρύτερες περιοχές του κέντρου πόλης στα δημοτικά όρια του Δήμου Λεμεσού. Περιλαμβάνει επίσης περί τις 876 θέσεις στάθμευσης σε «εκτός οδού» (off – street) χώρους στάθμευσης που ευρίσκονται κατά μήκος του παραλιακού μετώπου και σε διάφορες περιοχές του αστικού κέντρου.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος φτάνει τα €5.250.000, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 12/05/2023. Η εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού αναλύεται στο ποσό των €3.400.000, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος (πρώτα 5 χρόνια) και στο ποσό του €1.850.000, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους του Δήμου για την ανανέωση της σύμβασης για περαιτέρω 5 χρόνια συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος.

Ο διαγωνισμός προβλέπει χρονικό διάστημα 12 μηνών για πλήρη εγκατάσταση του συστήματος και στη συνέχεια 4 χρόνια για τη διαχείριση και λειτουργία του από τον επιτυχόντα προσφοροδότη. Επίσης, προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού για ανανέωση της σύμβασης για περαιτέρω 5 χρόνια, ως προς την συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία του συστήματος.

Το σύστημα που θα εγκατασταθεί καθώς και η πλατφόρμα διαχείρισής του θα είναι συμβατά και δύναται να διασυνδεθούν με την κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης του κράτους, που προωθείται μέσω του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.  Να σημειωθεί πως μέρος του διαγωνισμού δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, καθώς το έργο εντάσσεται στο Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής και Προώθησης Έξυπνων Πόλεων «Smart Cities», που προωθεί το εν λόγω Υφυπουργείο.