Αρχική Τελευταία Νέα Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη θέση Αναπληρωτ@ Διευθυντ@ του Θεάτρου Ριάλτο

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη θέση Αναπληρωτ@ Διευθυντ@ του Θεάτρου Ριάλτο

Ο Οργανισμός Θέατρο Ριάλτο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Αναπληρωτ@ Διευθυντ@ του Θεάτρου Ριάλτο στη Λεμεσό.

Καθήκοντα και ευθύνες

α) Γενική διεύθυνση, οργάνωση, προγραμματισμός και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Θεάτρου Ριάλτο.

β) Υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού, της πολιτικής και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεάτρου Ριάλτο.

γ) Σχεδιασμός στρατηγικών επιχειρηματικών σχεδίων, προϋπολογισμών, εκθέσεων και απολογισμών και η ετοιμασία εισηγήσεων για την καλύτερη αξιοποίηση και αναβάθμιση του Θεάτρου Ριάλτο, και των υποδομών του.

δ) Σχεδιασμός, συντονισμός και υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμματος του Θεάτρου Ριάλτο στο πλαίσιο προϋπολογισμών, καθώς και των στόχων και της αποστολής του οργανισμού.

Απαιτούμενα προσόντα

α) Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών και/ή ισότιμο προσόν*σε θέματα με άμεση σχέση με τους τομείς των Καλών Τεχνών, των πολιτιστικών σπουδών, κλασικών σπουδών, τη διοίκηση, τα οικονομικά ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών.

β)Πενταετής (5) τουλάχιστον πείρα στην καλλιτεχνική διεύθυνση οργανισμών ή διοργανώσεων με ευρύ καλλιτεχνικό φάσμα.

γ) Διοικητική επειρία σε ανάλογη θέση σε οργανισμό ή φορέα, ή διοργάνωση.

δ) Συλλογικότητα, δημιουργικότητα, οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα.

ε) Πολύ καλή γνώση της σύγχρονης κυπριακής και διεθνούς πολιτιστικής παραγωγής.

ζ) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο.

Γενικές πληροφορίες

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Στ@ επιτύχοντα υποψήφι@ θα προσφερθεί τριετές συμβόλαιο εργασίας, με απολαβές που θα συμφωνηθούν.

Οι ενδιαφερόμεν@ μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 30 Μαίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στη ταχ. διεύθυνση Θέατρο Ριάλτο, Ανδρέα Δρουσιώτη 19, 3040 Λεμεσός με την ένδειξη Αίτηση για τη θέση Αναπληρωτ@ Διευθυντ@. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν :

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, με στοιχεία επικοινωνίας τ@ Αιτητ@.

Πιστοποιητικά σπουδών, βεβαιώσεις, στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον δύο προσώπων για συστατικές επιστολές.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση από τ@ υποψηφί@ μέχρι δύο 2 σελίδες Α4 (προαιρετική).

*(Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)