Αρχική Τελευταία Νέα Το ΤΕΠΑΚ εκφράζει βαθιά θλίψη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα

Το ΤΕΠΑΚ εκφράζει βαθιά θλίψη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα

ÐõñïóâÝóôåò êáé äéáóþóôåò åðé÷åéñïýí óôï óçìåßï ðïõ óçìåéþèçêå ôï óéäçñïäñïìéêü äõóôý÷çìá Ýîù áðü ôç ËÜñéóá, ÔåôÜñôç 1 Ìáñôßïõ 2023. Ìßá åðéâáôéêÞ áìáîïóôïé÷ßá óõãêñïýóèçêå ìå ìßá åìðïñåõìáôéêÞ Ýîù áðü ôç ËÜñéóá, åíþ åêôñï÷éÜóôçêáí ôá äýï ðñþôá âáãüíéá ôçò åðéâáôéêÞò áìáîïóôïé÷ßáò êáé åêäçëþèçêå ðõñêáãéÜ. Óå 36 áíÝñ÷ïíôáé ìÝ÷ñé óôéãìÞò ïé åðéâåâáéùìÝíïé íåêñïß åîáéôßáò ôçò óýãêñïõóçò åðéâáôéêÞò áìáîïóôïé÷ßáò ìå åìðïñåõìáôéêÞ, áñãÜ ôï âñÜäõ ôçò Ôñßôçò óôçí ðåñéï÷Þ Åõáããåëéóìüò, êïíôÜ óôá ÔÝìðç, óýìöùíá ìå íåüôåñç åíçìÝñùóç áðü ôïí åêðñüóùðï Ôýðïõ ôïõ Ðõñïóâåóôéêïý Óþìáôïò, ôïí ðýñáñ÷ï Âáóßëç ÂáèñáêïãéÜííç. ÐáñÜëëçëá 66 Üôïìá íïóçëåýïíôáé óå íïóïêïìåßá, åê ôùí ïðïßùí ïé 60 óå áðëÝò êëßíåò êáé ïé õðüëïéðïé 6 óå ÌÅÈ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/Á×ÉËËÅÁÓ ×ÇÑÁÓ

Το ΤΕΠΑΚ εκφράζει βαθιά θλίψη για το πολύνεκρο, σιδηροδρομικό, δυστύχημα στην Ελλάδα

Οι Πρυτανικές Αρχές, το Συμβούλιο και η κοινότητα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) εκφράζουν τον συγκλονισμό και τη βαθιά τους θλίψη για το πολύνεκρο, σιδηροδρομικό, δυστύχημα στην Ελλάδα.

Ως Πανεπιστήμιο, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή μας προς τις οικογένειες και τους οικείους των αδικοχαμένων θυμάτων και αγνοουμένων, ανάμεσά τους και δυο Κύπριοι φοιτητές, και ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.

“Η σκέψη μας είναι αυτή την ώρα με τους συγγενείς των θυμάτων και τους τραυματίες. Μπροστά σε μια τόσο μεγάλη τραγωδία, είναι πολλά τα ερωτήματα που ζητούν απάντηση”, αναφέρουν, σε γραπτή τους δήλωση, τα μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

Εις ένδειξη πένθους και αλληλεγγύης προς τον Ελληνικό λαό για την ανείπωτη αυτή τραγωδία, οι σημαίες στα κτήρια του ΤΕΠΑΚ κυματίζουν από χθες μεσίστιες.