Αρχική Τελευταία Νέα Υφυπουργείο Ναυτιλίας: Διασυνοριακή Συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας για την ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού...

Υφυπουργείο Ναυτιλίας: Διασυνοριακή Συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας για την ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, σε επίσημη ημερίδα που έγινε στις 12 Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε το έργο «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» με ακρωνύμιο «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2», ένα έργο στρατηγικού χαρακτήρα για την Κύπρο και την Ελλάδα.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ για την εφαρμογή θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού καθώς επίσης και στο πλαίσιο των πολιτικών που συνδέονται με την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων ζωνών που προωθεί η Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, όπως της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική και του «Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου».

Επιπλέον, το έργο συμβαδίζει με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη «Γαλάζια Ανάπτυξη» με στόχο την ενίσχυση της δυναμικής της γαλάζιας οικονομίας, σε τομείς κρίσιμους για την κυπριακή και ελληνική οικονομία, όπως η ναυτιλία, η αλιεία, η ενέργεια, αλλά και ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κατά τον χαιρετισμό της η Υφυπουργός Ναυτιλίας κ. Νατάσα Πηλείδου, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας θα ακολουθεί πιστά όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον σχετικό Νόμο, για μια βιώσιμη ανάπτυξη στα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας. Με την εφαρμογή μιας  προσέγγισης με βάση το οικοσύστημα, πρόσθεσε η κα Πηλείδου, η οποία θα λαμβάνει υπόψη όλες τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές πτυχές που υπάρχουν, θα διασφαλίζει την καλή περιβαλλοντική κατάσταση του θαλάσσιου χώρου της Κύπρου.

Παράλληλα, η ίδια, τόνισε ότι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας επενδύει σε έργα διασυνοριακού χαρακτήρα που άπτονται θεμάτων της αρμοδιότητάς του και διαχρονικά συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα έργα με πολύ μεγάλη επιτυχία και σημαντικά αποτελέσματα για το Υφυπουργείο, αλλά και για τη Κυπριακή Δημοκρατία γενικότερα.

Στο πλαίσιο του έργου ανακοινώθηκαν για διεκπεραίωση οι πιο κάτω δράσεις:

  • • Διερεύνηση και αποτύπωση θαλάσσιου και παράκτιου χώρου με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης,
  • • Εμπλουτισμός / επικαιροποίηση θαλάσσιων βάσεων δεδομένων,
  • • Ανάπτυξη / επικαιροποίηση WebGIS,
  • • Ετοιμασία Δήλωσης Πολιτικής για τον ΘΧΣ της Κύπρου,
  • • Εξειδίκευση της χωροταξικής πολιτικής στο νησιωτικό χώρο στο πλαίσιο του ΘΧΣ της Ελλάδας,
  • • Κατάρτιση εθνικών ή περιφερειακών θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων σε Κύπρο και Ελλάδα.

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ) αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνιστά σημαντικό μέσο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων ζωνών και των παράκτιων περιφερειών, ενώ παράλληλα συμβάλλει και στους στόχους μιας διαχείρισης με βάση το οικοσύστημα, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ, περί θεσπίσεως πλαισίου για θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Τέλος, σημειώνεται  ότι ο ΘΧΣ ορίζεται ως μια δημόσια διαδικασία ανάλυσης και κατανομής χωρικά και χρονικά των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές για την επίτευξη οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων. Η κατάληξη του είναι ένα «θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο» στο οποίο αποτυπώνεται το όραμα κάθε κράτους για την αξιοποίηση και την αειφόρο ανάπτυξη του θαλάσσιου χώρου του.