Αρχική Τελευταία Νέα Μελέτη ΤΕΠΑΚ: Ποιότητα θαλασσινού νερού Λεμεσού

Μελέτη ΤΕΠΑΚ: Ποιότητα θαλασσινού νερού Λεμεσού

Σύντομη περίληψη αποτελεσμάτων σε σχέση με τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το ΤΕΠΑΚ για το χρόνιο πρόβλημα στην ποιότητα του θαλασσινού νερού της περιοχής του κόλπου της Λεμεσού

Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), κατά την περίοδο Αύγουστος- Δεκέμβριος 2015) αποσκοπούσε στη διερεύνηση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά καιρούς σχετικά με την ποιότητα του θαλασσινού νερού στην περιοχή λουομένων του Δήμου Λεμεσού. Η μελέτη χωρίζεται σε τέσσερα (4) πακέτα εργασίας. Το 1ο πακέτο εργασιών αφορούσε στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και στη συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών για τη συγκεκριμενοποίηση του προβλήματος. Το 2ο πακέτο εργασιών περιελάβανε τις απαραίτητες εργαστηριακές αναλύσεις οι οποίες οδήγησαν στο λεπτομερή καθορισμό του προβλήματος και της προέλευσης της ρύπανσης στην εξεταζόμενη περιοχή. Στο πλαίσιο του 3ου πακέτου εργασιών πραγματοποιήθηκε η ανάλυση των αποτελεσμάτων του ΠΕ 2 και με βάση τα συμπεράσματα που προέκυψαν προτάθηκαν τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη ή μετριασμό του προβλήματος. Τέλος, το 4ο πακέτο εργασιών αφορούσε την ετοιμασία προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του θαλασσινού νερού στην υπό μελέτη περιοχή, όπως ζητήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.

Κύρια συμπεράσματα

Τα κύρια συμπεράσματα που εξάγονται από τις πιο πάνω μετρήσεις συνοψίζονται ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα στο SciNews ΕΔΩ: