Αρχική ΤΕΠΑΚ Μετεγγραφές Προπτυχιακών Φοιτητών στο ΤΕΠΑΚ

Μετεγγραφές Προπτυχιακών Φοιτητών στο ΤΕΠΑΚ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για μετεγγραφές για περιορισμένο αριθμό κενών θέσεων σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε όλα τα Τμήματα, πλην των Τμημάτων Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, Πολιτικών Μηχανικών, Νοσηλευτικής και Αποκατάστασης στα οποία δεν υπάρχουν κενές θέσεις, για φοίτηση από τo ερχόμενο φθινοπωρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2016-2017.

Παράλληλα, γίνονται δεκτές και αιτήσεις για υποψήφιους που έχουν πρώτο πτυχίο και επιθυμούν να σπουδάσουν για δεύτερο πτυχίο σε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ, νοουμένου ότι θα παραμείνουν κενές θέσεις από τη διαδικασία των μετεγγραφών.

Οι σχετικές διαδικασίες ρυθμίζονται από Κανόνες, που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση: http://www.cut.ac.cy/studies/undergraduate/regulations/

Υποβολή Αίτησης

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από τις 15 Μαρτίου μέχρι τις 8 Απριλίου 2016. Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ.

Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και αρχίζει από τη διεύθυνση: http://www.cut.ac.cy/seconddegrees

Οι υποψήφιοι για να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), ενώ στο τελικό στάδιο θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

  1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  2. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων στις Παγκύπριες Εξετάσεις με αναφορά και στο «γενικό βαθμό κατάταξης», από την Υπηρεσία Εξετάσεων του ΥΠΠ. Αν ο υποψήφιος δεν έχει υποβληθεί σε αυτές τις εξετάσεις, βαθμοί εισαγωγικών εξετάσεων ή άλλα κριτήρια με βάση τα οποία έγινε δεκτός στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης.
  3. Έκθεση με συνοπτική περιγραφή των λόγων για τους οποίους ζητείται η μετεγγραφή και τεκμηρίωση του ενδιαφέροντος του υποψηφίου για το συγκεκριμένο κλάδο σπουδών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  4. Πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία θεωρεί ο αιτητής ότι μπορούν να βοηθήσουν την αίτησή του (π.χ.συστατικές επιστολές από καθηγητές του εκπαιδευτικού ιδρύματος προέλευσης που δίδαξαν το φοιτητή και μπορούν να σχολιάσουν την ακαδημαϊκή του επίδοση και ικανότητα). Σε περίπτωση που ο αιτητής επικαλείται λόγους ιατρικούς/οικονομικούς/κοινωνικούς πρέπει να επισυνάπτονται σχετικά δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι για να προσκομίσουν πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις αν τους ζητηθεί.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Οι υποψήφιοι για μετεγγραφή πρέπει να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον “Λίαν Καλώς” (6,5/10) στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης και να μπορούν να φοιτήσουν τον Σεπτέμβριο 2016.

Το πρόγραμμα σπουδών που αιτείται ο υποψήφιος στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου πρέπει να είναι συναφές με το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθεί στο ίδρυμα προέλευσης. Η συνάφεια δεν αφορά μόνο στον τίτλο του προγράμματος αλλά και στην ύλη των μαθημάτων που αυτό περιλαμβάνει, στη βάση της οποίας θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις και θα πιστωθούν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Ο μετεγγραφόμενος φοιτητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα εξάμηνο πλήρους φοίτησης στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης και να είναι ενεργός φοιτητής κατά την ημέρα υποβολής της αίτησής του.

Το Τμήμα έχει δικαίωμα να προσφέρει στον υποψήφιο θέση υπό όρους, αναφερόμενους στη βαθμολογία του εξαμήνου που διανύει. Το Τμήμα έχει την απόλυτη αρμοδιότητα να κρίνει το εξάμηνο στο οποίο θα εγγραφεί ένας μεταγραφόμενος φοιτητής και τα ακριβή μαθήματα που μπορούν να του πιστωθούν.

Αξιολόγηση Αιτήσεων και Εγγραφές

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών κάθε Τμήματος και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2016.

Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους, περί τα μέσα Μαΐου 2016, στο email που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Σε όσους προσφερθεί θέση θα ζητηθεί να δηλώσουν ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου αν την αποδέχονται.

Τα Τμήματα αξιολογούν τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Μέση σταθμική βαθμολογία στο ίδρυμα προέλευσης
  • Αριθμός και περιεχόμενο μαθημάτων τα οποία ο υποψήφιος παρακολούθησε με επιτυχία
  • Βαθμολογία σε επιμέρους μαθήματα
  • Βαθμός συνάφειας του προγράμματος σπουδών προέλευσης σε σχέση με το Τμήμα προτίμησης στο ΤΕΠΑΚ.
  • Τρόπος και βαθμολογία εισδοχής στο ίδρυμα προέλευσης (π.χ. βαθμός εισαγωγικών εξετάσεων)
  • Ιατρικοί/οικονομικοί/κοινωνικοί λόγοι (που όμως δεν υπερκαλύπτουν τα ακαδημαϊκά κριτήρια)

Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη αν κριθεί αναγκαίο από το κάθε Τμήμα πριν τη λήψη απόφασης.

Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Κτήριο ΥΣΦΜ Γωνία οδών Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα, 3040 Λεμεσός.

Βασιλική Βασιλείου, Τηλ:25002710/11, Φαξ:25002760, Email: [email protected]

Μαρίζα Αλωνεύτη, Τηλ:25002710/11, Φαξ:25002760, Email: [email protected]