Αρχική Τελευταία Νέα Ανακοίνωση Δήμου Λεμεσού για επικίνδυνες οικοδομές

Ανακοίνωση Δήμου Λεμεσού για επικίνδυνες οικοδομές

Με αφορμή το σημερινό περιστατικό πτώσης στηθαίου οροφής της πολυκατοικίας MARINOS Building, ο Δήμος Λεμεσού αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή όλες οι υπηρεσίες του κινητοποιήθηκαν άμεσα και σε συνεργασία με την Αστυνομία λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο για τους ένοικους όσο και για τους διερχόμενους πολίτες. Σε επιτόπια επίσκεψη, οι Μηχανικοί του Δήμου διερεύνησαν και κατέγραψαν τα αίτια πτώσης του στηθαίου και δόθηκαν οδηγίες για άμεση άρση της επικινδυνότητας που προκλήθηκε ένεκα της πτώσης. 

Ο Δήμος Λεμεσού στα πλαίσια λήψης παραπόνων από Δημότες ή/και επιτόπιων ελέγχων, απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 350 και πλέον οικοδομές (περιλαμβανομένου μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, εμπορικά υποστατικά κτλ) που βρίσκονται εντός των Δημοτικών του ορίων, εκ των οποίων  οι 100 έχουν προκηρυχθεί επικίνδυνες με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

Οι ενέργειες του Δήμου Λεμεσού βασίζονται στον Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο και συγκεκριμένα στα άρθρα 15Α και 15Β, που αφορούν οικοδομές που χρήζουν επισκευή και επικίνδυνες οικοδομές αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Άρθρων, η Δημοτική Αρχή καλεί τους ιδιοκτήτες όπως προβούν στην λήψη μέτρων μέσω διαφόρων δράσεων που περιγράφονται στα άρθρα, προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα της οικοδομής τους. Πιο ειδικά, με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 15Β, ο Δήμος Λεμεσού δύναται να εισέλθει αυτεπάγγελτα στην επικίνδυνη οικοδομή ή/και εκκενώσει την οικοδομή προκειμένου να εξασφαλιστούν εκείνα τα μέτρα για άρση της επικινδυνότητας. 

Σήμερα, η επικινδυνότητα σε ένα σημαντικό αριθμό επικίνδυνων οικοδομών έχει αρθεί, είτε με την συμβολή των ιδιοκτήτων, ως απάντηση στις επιστολές του Δήμου, είτε με την άμεση συμβολή του Δήμου επικαλούμενος το Άρθρο 15Β του Νόμου. Συγκεκριμένα, ο Δήμος ανάλαβε και ολοκλήρωσε την διεκπεραίωση του Έργου επιδιόρθωσης της πολυκατοικίας Salonica Block A επί της οδού Θεσσαλονίκης που κηρύχτηκε επικίνδυνη και βρίσκεται πολύ κοντά στην κατακύρωση της προσφοράς για επιδιόρθωση της επικίνδυνης πολυκατοικίας Diamond Court στην Νεάπολη. 

Το κόστος επιδιόρθωσης για άρση της επικινδυνότητας που αφορά είτε εξολοκλήρου μια οικοδομή είτε μέρος της, το οποίο αναλαμβάνει ο Δήμος Λεμεσού, το επωμίζονται στην συνέχεια οι ιδιοκτήτες με την προσθήκη σε αυτό των Διοικητικών εξόδων. Ο Δήμος Λεμεσού στην προσπάθεια του να εξασφαλίσει την επιστροφή των χρημάτων που δαπανήθηκαν για το πιο πάνω σκοπό, διασφάλισε την νομική δίοδο και την ενσωμάτωση ΜΕΜΟ στην ιδιοκτησία του δημότη που δεν συμμορφώνεται. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι με βάση το άρθρο 15Ε του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου, η Δημοτική Αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και €20.000 και ημερήσιο πρόστιμο €200 σε όλους τους ιδιοκτήτες που δεν συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Νόμου και δεν αναλαμβάνουν την επιδιόρθωση της οικοδομής τους για άρση της επικινδυνότητας της.

Ο Δήμος Λεμεσού θεωρεί ότι προκειμένου να εξευρεθεί λύση στο ζήτημα των επικίνδυνων οικοδομών, θα πρέπει να γίνει εφαρμογή των δύο πιο κάτω βασικών μέτρων:   

  1. Την εφαρμογή του Πιστοποιητικού Καταλληλόλητας των κτιρίων
  2. Καθορισμός του νομικού πλαισίου που θα καθιστά επίσημα τις Διαχειριστικές Επιτροπές ως Νομικό πρόσωπο, με όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που τις αναλογούν. 

Στο παρελθόν, ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε στο να επικαιροποιηθεί η Νομοθεσία με πιο αποτελεσματικά πολεοδομικά εργαλεία. Το μοναδικό που πέτυχε να αλλάξει, ήταν να επιτραπεί στις τοπικές αρχές να λαμβάνουν νομικά μέτρα σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στις προειδοποιήσεις του Δήμου (φυσικά χωρίς να καταργεί την νομική υποχρεώσει των Δήμων για άρση της επικινδυνότητας). Ωστόσο, αυτό ποτέ δεν ήταν το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι η Νομοθεσία και το νομικό πλαίσιο να είναι τέτοια που να υποχρεώνουν όλους μας (πολίτες και αρχές) να θεωρούμαι την ασφάλεια προτεραιότητα χωρίς την απαραίτητη επιβολή λήψης μέτρων. Οι δυο εισηγήσεις που αναφέρονται ανωτέρω, θεωρούμαι ότι είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τη δημιουργία συνθηκών ελαχιστοποίησης του προβλήματος. Ο Δήμος Λεμεσού τίθεται στην διάθεση όλων των Αρμόδιων Υπηρεσιών και Οργάνων τόσο για την πολιτική στήριξη όσο και για την όποια τεχνογνωσία διαθέτει. Σημειώστε επίσης, ότι τα Δημόσια Κτίρια θεσμοθετημένα, ελέγχονται από τα Δημόσια Έργα. 

Η λήψη δραστικών αποφάσεων στα θέματα των Επικίνδυνων Οικοδομών κρίνεται απαραίτητη για αποφυγή μοιραίων περιστατικών.