Αρχική BusinessNews €2.202 ο μέσος ακαθάριστος μισθός υπαλλήλου στην Κύπρο το 2022 – Αναλυτικοί...

€2.202 ο μέσος ακαθάριστος μισθός υπαλλήλου στην Κύπρο το 2022 – Αναλυτικοί πίνακες

Απολαβές Υπαλλήλων: Ετήσια Στοιχεία 2022

 

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων για το 2022 ήταν €2.202. Σε ονομαστικούς όρους, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές έχουν αυξηθεί κατά 7,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε πραγματικούς όρους (αποπληθωρίζοντας με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές έχουν μειωθεί κατά 1,2%. Οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων ήταν €1.701.

Στο γράφημα που ακολουθεί, δίνεται η χρονοσειρά για τις μέσες και διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές από το 2010 μέχρι το 2022.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, κυμαίνονται μεταξύ €918 στον τομέα της Γεωργίας, Θήρας και Δασοκομίας και €4.011 στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων.

Πίνακας

Nace Αναθ.2

Οικονομική Δραστηριότητα

Μέσες μηνιαίες απολαβές (€)

Α

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

918

B

Ορυχεία και Λατομεία

2.957

C

Μεταποίηση

1.694

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

3.171

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

1.928

F

Κατασκευές

1.675

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

1.612

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

2.511

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

1.413

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

3.406

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

4.011

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

1.986

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

2.635

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

1.979

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

2.960

   – Κυβέρνηση

3.067

   – Άλλο

2.300

P

Εκπαίδευση

2.081

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

1.848

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

2.041

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

1.570

Σύνολο

2.202

Στο γράφημα που ακολουθεί δίνεται η εκατοστιαία κατανομή των εργαζομένων κατά ομάδα ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών. Το υψηλότερο ποσοστό υπαλλήλων (15,4%) αντιστοιχεί στην ομάδα υπαλλήλων που λαμβάνουν μεταξύ €1.000 και €1.249.

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ταυτότητα

Ο μέσος όρος των μηνιαίων απολαβών υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των ακαθάριστων απολαβών, προτού αφαιρεθούν οποιεσδήποτε συνεισφορές στα υποχρεωτικά ταμεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το σύνολο των υπαλλήλων που έλαβαν τις απολαβές αυτές. Πηγή των στοιχείων είναι το αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται σε ετήσια βάση.


Κάλυψη Στοιχείων

Καλύπτονται όλοι οι τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων με βάση τη Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα (NACE Αναθ. 2), εκτός από τον Τομέα Τ: Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών και τον Τομέα U: Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων.

Καλύπτονται όλοι οι υπάλληλοι που είναι καταγεγραμμένοι στο Αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εξαιρούνται άτομα με απολαβές λιγότερες από το κατώτατο επιτρεπτό όριο, το οποίο όρισε η Στατιστική Υπηρεσία ως ένδειξη για τα άτομα που δεν είχαν κανονική απασχόληση κατά την περίοδο αναφοράς (π.χ. άτομα που έλαβαν μόνο κάποια αναδρομική πληρωμή, άτομα που εργάστηκαν πολύ λίγες ώρες, κτλ.). Το κατώτατο επιτρεπτό όριο απολαβών αναθεωρείται κάθε έτος, ανάλογα με το επίπεδο του κατώτατου μισθού σύμφωνα με το Περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα.


Ορισμοί

Οι Απολαβές των υπαλλήλων περιλαμβάνουν τον βασικό μισθό, το τιμαριθμικό επίδομα, απολαβές υπερωριών, το Ταμείο Αδειών, οποιαδήποτε επιδόματα έλαβαν οι υπάλληλοι κατά την περίοδο αναφοράς, καθώς επίσης και αναδρομικές πληρωμές. Στα επιδόματα περιλαμβάνονται τόσο σταθερές όσο και μη σταθερές πληρωμές (13ος μισθός, 14ος μισθός, επιμίσθια κλπ.)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Εργατικό Κόστος και ΑπολαβέςCYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων), Μεθοδολογικές Πληροφορίες, ή να επικοινωνούν με την κα Φάνη Λαγού στο τηλ. 22602115 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Σημειώνεται ότι οι Προκαθορισμένοι Πίνακες σε μορφή Excel περιλαμβάνουν στοιχεία μέχρι και το 2020. Για τα στοιχεία από το 2021 και μετά η ενημέρωση γίνεται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.