Αρχική Τεχνολογία Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσα από νέες Προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό €1.7 εκατ.

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσα από νέες Προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό €1.7 εκατ.

  • Eurostars: Στόχος η υποστήριξη της διεθνοποίησης καινοτόμων επιχειρήσεων
  • Proof of Concept: Διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που μπορεί να έχει μία τεχνολογία / τεχνογνωσία

 

Στην ανακοίνωση δύο νέων προσκλήσεων με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €1.7 εκατ. προχώρησε το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) με στόχο τη συνέχιση της έμπρακτης ενίσχυσης του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της χώρας.

Η πρώτη πρόσκληση, «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Eurostars-3», εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη «Partnership on Innovative SMEs» και υποστηρίζει τη διεθνοποίηση καινοτόμων επιχειρήσεων. Αυτό επιδιώκεται μέσα από τη στήριξη των επιχειρήσεων να αναπτύξουν νέα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες και να αξιοποιήσουν εμπορικά νέες γνώσεις στο πλαίσιο υλοποίησης έργων σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού. Οι φορείς που συμμετέχουν χρηματοδοτούνται από τις χώρες τους και την Ε.Ε..

Για διεκδίκηση χρηματοδότησης, οι κυπριακοί φορείς καλούνται να συνεργαστούν με επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς στο εξωτερικό και να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της διεθνικής πρόσκλησης του προγράμματος. Η εθνική πρόσκληση, μέσα από την οποία το ΙδΕΚ θα διαθέσει την χρηματοδότηση στις κυπριακές επιχειρήσεις, έχει συνολικό προϋπολογισμό €1 εκατ. με τη μέγιστη χρηματοδότηση να ανέρχεται στις €200 χιλ. ανά έργο ή στις €250 χιλ. στην περίπτωση που κυπριακή επιχείρηση αναλάβει τον ρόλο του συντονιστή του διεθνούς δικτύου συνεργασίας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων της διεθνικής πρόσκλησης είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 (CET). Εκτός από την κεντρική υποβολή της διεθνικής πρότασης, οι φορείς από την Κύπρο θα χρειαστεί να υποβάλουν συνοπτική πρόταση στο ΙδΕΚ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο ΙδΕΚ είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 (τοπική ώρα).

H δεύτερη πρόσκληση που ανακοίνωσε το ΙδΕΚ εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας». Το πρόγραμμα στοχεύει στην προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που μπορεί να έχει μία τεχνολογία ή τεχνογνωσία.

Μέσω των έργων που θα λάβουν χρηματοδότηση, οι φορείς θα έχουν την ευκαιρία να προβούν σε εξακρίβωση της δυνατότητας βιομηχανικής εφαρμογής της τεχνολογίας ή τεχνογνωσίας, πριν την έναρξη ενός μεγαλύτερου ερευνητικού έργου τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι €700 χιλ. με μέγιστη χρηματοδότηση τις €40 χιλ. ανά έργο.

Ποσό ύψους €200.000 από τον συνολικό προϋπολογισμό της πρόσκλησης, θα κατανεμηθεί σε έργα που αφορούν την εφαρμογή τεχνολογίας στον τομέα της Ναυτιλίας για εξεύρεση λύσεων σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 7η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00.

Οι δύο προσκλήσεις συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ» 2021-2027.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ, www.research.org.cy ή να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του Ιδρύματος, στο τηλ.: 22205000.