Αρχική Τελευταία Νέα Νέο Γήπεδο Λεμεσού: Η σύμβαση ΚΟΑ και των τριών Σωματείων της Λεμεσού...

Νέο Γήπεδο Λεμεσού: Η σύμβαση ΚΟΑ και των τριών Σωματείων της Λεμεσού δεν διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον

Δεν διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον η σύμβαση μεταξύ του ΚΟΑ και των τριών Σωματείων της Λεμεσού, για τη διαχείριση του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στο Κολόσσι, αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία (ΕΥ) σε σχετική έκθεσή της που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της την Πέμπτη. Τίθενται ακόμη ερωτήματα ως προς τη συμβατότητα με την υπογραφείσα σύμβαση το ότι δόθηκε στο γήπεδο το όνομα ιδιωτικής αλυσίδας υπεραγορών.

Στην Ειδική Έκθεσή της με θέμα «Έλεγχος Δημοσίων Διαγωνισμών και Δημοσίων Συμβάσεων Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού», η ΕΥ, μεταξύ άλλων, αναφέρεται εκτενέστατα στο θέμα της ανέγερσης του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου Λεμεσού στο Κολόσσι, αλλά και τη διαχείρισή του.

Σημειώνεται ότι το Έργο παραλήφθηκε τον Νοέμβριο του 2022, «δηλαδή 45 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξής του, αντί σε 28 μήνες που προνοούσε το κατασκευαστικό συμβόλαιο», ενώ, μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2022, είχαν εκδοθεί 80 αλλαγές, «το δε σύνολο των εκκρεμών και προτεινόμενων αλλαγών/απαιτήσεων ανήλθε στο ποσό των €12.020.536». Η εκτίμηση του τελικού ποσού της σύμβασης υπολογίζεται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, στα €40.000.000, χωρίς το κόστος της συντήρησης, αντί €31.333.000, προστίθεται.

Αναφέρεται ακόμη, ότι, παρά τις σχετικές επιστολές που έστειλε η Υπηρεσία τόσο στον Οργανισμό, όσο και στην Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΕΚΕ), με τις οποίες τονιζόταν ότι ως θέμα αρχής, η κρατική περιουσία αν θα δοθεί σε ιδιώτες, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα από ανοικτές και διάφανες διαδικασίες για σκοπούς ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης και όχι, όπως στην προκειμένη περίπτωση, με την απευθείας ανάθεση της διαχείρισης του γηπέδου στα τρία Σωματεία της Λεμεσού, τελικά στις 15 Νοεμβρίου 2022, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του ΚΟΑ και των τριών Σωματείων, έναντι ετήσιου ενοικίου ύψους €400.000, «το οποίο, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, δεν διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον». Προστίθεται ακόμη, ότι το ποσό που καθορίστηκε ως ετήσιο ενοίκιο «υπολείπεται αυτού που με βάση ερμηνευτική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί το αγοραίο ενοίκιο».

Η Υπηρεσία λέει ακόμη ότι είχε αναφέρει ότι, εφόσον κριθεί ότι η εν λόγω ανάθεση συνιστά κρατική ενίσχυση, θα πρέπει απαραίτητα, αφενός, να εξασφαλιστεί/προηγηθεί η θετική γνωμοδότηση της ΕΕΚΕ και αφετέρου να μην τεθεί σε ισχύ το μέτρο, εκτός εάν αυτό έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔΑΕΕ) και εγκριθεί από αυτήν.

Επιπρόσθετα, ανέφεραν, λέει η έκθεση, ότι, στη μελέτη που έγινε από τους Σύμβουλους KPMG για τον ΚΟΑ, για το θέμα της διαχείρισης/εκμετάλλευσης/συντήρησης του γηπέδου, είχε υπολογιστεί το ετήσιο ποσό των €851.000, στη βάση χαμηλότερων δεδομένων από τα πραγματικά, όπως π.χ. η εκτιμώμενη αξία του Έργου (€28,4εκ. αντί το αρχικό κόστος των €40εκ.) και το ποσοστό απόδοσης χρήσης (μόνο 3%). «Η ΕΕΚΕ μάς πληροφόρησε ότι λαμβάνοντας υπόψη πως το γήπεδο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, τα τρία Σωματεία πιέζουν για χρήση του γηπέδου, πρόκειται για επένδυση πολλών εκατομμυρίων και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μην αξιοποιηθεί με τον ανάλογο τρόπο έγκαιρα και η ολοκλήρωση της διαδικασίας κοινοποίησης στην ΓΔΑΕΕ δεν μπορεί να γίνει άμεσα, αλλά είναι θέμα κάποιων μηνών περίπου, θα μπορούσε να εξευρεθεί κάποια προσωρινή ενδιάμεση λύση για τη χρήση ή/και διαχείριση του γηπέδου, μέχρι να ληφθεί η σχετική έγκριση από την ΓΔΑΕΕ», αναφέρεται.

Η ΕΥ σημειώνει ακόμη, ότι, μετά την υπογραφή της σύμβασης, στο γήπεδο δόθηκε το όνομα ιδιωτικής αλυσίδας υπεραγορών και το Υπουργείο Οικονομικών έθεσε ερωτήματα ως προς τη συμβατότητα τούτου, προσθέτοντας ότι η απάντηση του ΚΟΑ «εκκρεμεί».

Η έκθεση αναφέρεται και στο θέμα χωρητικότητας του σταδίου, λέγοντας ότι, στην πράξη, ο αριθμός των 12.600 θέσεων που αρχικά προβλέπονταν «ήταν ανέφικτος», καθώς δεν είχαν δειχθεί σχεδιαστικά τα καθίσματα στη μελέτη, με βάση διεθνή πρότυπα και οδηγίες σε σχέση με την άνεση των θεατών. Σημειώνεται ότι ο τελικός αριθμός των καθισμάτων, ανήλθε στις 10.700 και ότι ο έλεγχός της ΕΥ «κατέδειξε ότι οι ενέργειες που έγιναν για το θέμα αυτό, θα έχουν συνεχή αντίκτυπο στα έσοδα/εισπράξεις φόρων από το κράτος, εξαιτίας της μείωσης των θέσεων κατά 1.900 και της μειωμένης ως εκ τούτου προσέλευσης θεατών». Η Υπηρεσία αναφέρει ότι θεωρεί αυτή την «ενέργεια/αμέλεια», ως «άκρως απαράδεκτη».

Για το θέμα, η ΕΥ συστήνει όπως ο ΚΟΑ προχωρεί σε έλεγχο των μελετών και των εγγράφων, να υπολογίζει ορθά την εκτίμηση κόστους και τον χρόνο κατασκευής του έργου, να εξετάζει την ορθότερη, υπό τις περιστάσεις, μέθοδο υλοποίησης του έργου και να βεβαιώνεται για τη δυνατότητά του να διαχειριστεί και να φέρει σε πέρας το έργο.

Διαγωνισμοί για Κάρτα Φιλάθλου

Η έκθεση αναφέρεται και στους διαγωνισμούς για τη «Δημιουργία Κεντρικού Μητρώου Κατόχων Κάρτας Φιλάθλου» και για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες της Κάρτας Φιλάθλου».

Σημειώνεται ότι διαπιστώθηκε ότι «δεν αναπτύχθηκε υγιής ανταγωνισμός» για την αγορά λογισμικού και τεχνολογικού εξοπλισμού για τη δημιουργία Κεντρικού Μητρώου Κατόχων Κάρτας Φιλάθλου, με διάρκεια εκτέλεσης 12+12 μήνες, αφού υποβλήθηκε μόνο μια προσφορά στην οποία τελικά κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, ενώ δεν είχαν ακολουθηθεί οι πρόνοιες της διαδικασίας του άρθρου του Νόμου, κατ΄ επίκληση του οποίου έγινε ο διαγωνισμός.

Επίσης, αναφέρεται, λόγω της καθυστέρησης στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού για ολοκληρωμένη λύση μετά την ακύρωση το 2017 του πρώτου διαγωνισμού για το υπό αναφορά αντικείμενο, ο Οργανισμός συνήψε την πιο πάνω σύμβαση με συνοπτικές διαδικασίες, την οποία ανανεώνει μέχρι την ολοκλήρωση και εφαρμογή της σύμβασης του νέου διαγωνισμού. Ο νέος διαγωνισμός προκηρύχθηκε και ανατέθηκε τελικά τον Οκτώβριο του 2022 για το ποσό των €299.000, ωστόσο η ολοκλήρωση της απαιτούμενης υποδομής και η εφαρμογή της νέας σύμβασης αναμένεται, όπως μας πληροφόρησε ο Οργανισμός, να αρχίσει τον Ιούλιο του 2023, προστίθεται. Η Υπηρεσία αναφέρει ότι τον Νοέμβριο του 2022, η ΓΔ του Οργανισμού, τους πληροφόρησε ότι λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις τους και ότι πάγια θέση του Οργανισμού είναι όπως εφαρμόζει το πλαίσιο των διαδικασιών περί δημόσιων προσφορών.

Πηγή: ΚΥΠΕ