Αρχική Τελευταία Νέα Παγκύπρια Απαγόρευση για διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις στο νέο διάταγμα του Υγείας –...

Παγκύπρια Απαγόρευση για διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις στο νέο διάταγμα του Υγείας – Αναλυτικά τι αναφέρει

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το τελικό διάταγμα, που αφορά στον καθορισμό μέτρων, με σκοπό την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της ασθένειας του κορωνοϊού COVID-19.

Το διάταγμα έχει ως εξής:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 54) του 2020.
 
Καθορισμός μέτρων με σκοπό την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της ασθένειας του κορωνοϊού-   COVID-19.

2. Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόν αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, πέραν των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί με τα περί Λοιμο-καθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματα (Αρ. 1) έως (Αρ. 53) του 2020, και χωρίς επηρεασμό όσων εκ των Κανονισμών εκείνων συνεχίζουν να ισχύουν, και
 
Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260, τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί, μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23.59 μ.μ.:

2.1    Ο Κανονισμός 2.2 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 39) του 2020, διαγράφεται και καταργείται.

2.2   Λόγω αδήριτης ανάγκης για την προστασία της δημόσιας υγείας, που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα και τη ραγδαία αύξηση που καταγράφεται στον αριθμό των περιστατικών   της ασθένειας COVID-19, απαγορεύονται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23.59 μ.μ., οι μαζικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, παρελάσεις, συναυλίες, υπαίθρια πανηγύρια και φεστιβάλ σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους:
Νοείται ότι,  οι Κανονισμοί 2.6 (δ) και 2.7 (γ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 52) του 2020, εξακολουθούν να ισχύουν, νοουμένου ότι η δραστηριότητα δεν εμπίπτει στις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού.  
 
2.3    Η πρώτη επιφύλαξη του Κανονισμού 2.1 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 53) του 2020, διαγράφεται και αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη:
 
«Νοείται ότι, οι εργαζόμενοι καθώς και όλα τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες (i) έως (xv) πρέπει να κατέχουν αρνητικό Μοριακό Τεστ (PCR), εξαιρουμένων των κατηγοριών (vi) για τον ασθενή και σε περίπτωση που συνοδεύεται, το συνοδό του, (xiv) και για τα άτομα της κατηγορίας (xv) μόνο στις περιπτώσεις που συντρέχουν ανθρωπιστικοί ή/και απρόβλεπτοι λόγοι, οι οποίοι καταγράφονται στην απόφαση του Υπουργού Υγείας, με ισχύ τις τελευταίες 7 ημέρες αρχής γενόμενης την Πέμπτη, 19/11/2020 και ώρα 05.00 π.μ.».
 
2.4    Ο Κανονισμός 2.9 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 52) του 2020, τροποποιείται με τη διαγραφή του σημείου της τελείας, στο τέλος της επιφύλαξης αυτού και την αντικατάστασή της με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
 
«Νοείται περαιτέρω ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Αρμόδια Αρχή δύναται να εγκρίνει Ειδική Άδεια για Λόγους Δημόσιας Υγείας.».
 
3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.