Αρχική Λεμέσιος Η Remedica ζητά προσφορές για να αναλάβουν πλήρως την εσωτερική Καντίνα της...

Η Remedica ζητά προσφορές για να αναλάβουν πλήρως την εσωτερική Καντίνα της εταιρείας

Μίσθωση υπηρεσιών για παροχή υπηρεσιών καντίνας εντός της βιομηχανικής μονάδος της εταιρείας Remedica Limited

1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η εταιρεία Remedica Limited (η «Εταιρεία») μέσα στα πλαίσια των παροχών που προσφέρει στο προσωπικό της, ζητά προσφορές για την, εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, προμήθεια και παροχή καφέδων, sandwich, αλμυρών (εδέσματα πρωϊνού γενικότερα βάση του τι διαθέτει έκαστος προσφοροδότης) στο προσωπικό της Εταιρείας, αλλά και καθαριότητας του χώρου καντίνας.

Ο χώρος του εστιατορίου βρίσκεται εντός της βιομηχανικής μονάδος της Εταιρείας στην διεύθυνση Α’ Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού, Αχαρνών, τ κ. 3056.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο το έντυπο “ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ REMEDICA LTD“ (το οποίο επισυνάπτεται επί του παρόντος) το αργότερο μέχρι τις 3/11/2023.

Η περίοδος παροχής υπηρεσιών Καντίνας, καθώς και οι υπόλοιποι όροι συνεργασίας θα συμφωνηθούν κατόπιν σχετικής συνεννόησης μεταξύ της Εταιρείας και του επιτυχόντα προσφοροδότη και θα αποτυπωθούν σε έγγραφη Συμφωνία.

Η παραχώρηση του χώρου για την λειτουργία της καντίνας θα αρχίσει από τις 20/11/2023, ενώ ο χώρος θα παραχωρηθεί, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, στον επιτυχόντα προσφοροδότη μια βδομάδα προηγουμένως για την σωστή οργάνωση για παροχή των υπηρεσιών του. Η Εταιρεία επιφυλάσσει το δικαίωμά της για δεκαπενθήμερη καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας.

Στους ενδιαφερόμενους θα δοθεί η ευκαιρία για επίσκεψη και αξιολόγηση του χώρου κατόπιν υποβολής της “ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ REMEDICA LTD”. Όσοι επιθυμείτε να προχωρήσετε με επίσκεψη, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Ελίνα Σκούλλου στο 25553221 ή στο [email protected].

2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο χώρος της Καντίνας βρίσκεται σε κτήριο εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρείας.

Οι παροχές υπηρεσιών από τον επιτυχών προσφοροδότη, προς το προσωπικό της Εταιρείας, θα ξεκινούν στις 07:00 και θα τελειώνουν στις 15:00 (από Δευτέρα με Παρασκευή). Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Καντίνας ο επιτυχών προσφοροδότης θα πρέπει να είναι σε θέση να προμηθεύει και να παρέχει καφέδες, sandwich, αλμυρά (εδέσματα πρωϊνού γενικότερα) στο προσωπικό το οποίο θα έρχεται να τα παραλάβει από τον χώρο της Καντίνας. Σε περίπτωση που είναι εφικτό ο επιτυχών προσφοροδότης θα προχωρεί και με παράδοση (delivery) σε γραφεία και/ή στους χώρους της Εταιρείας.

Επίσης σε περίπτωση που ζητηθεί από την Εταιρεία, και, είναι εφικτό από πλευράς του προσφοροδότη, ο προσφοροδότης τυχών κάποιες φορές να χρειάζεται να παρέχει τις υπηρεσίες του και μετά τις 15:00 και/ή Σαββατοκυρίακα. Ο επιτυχών προσφοροδότης θα πρέπει να διατηρεί καθαρό τον χώρο της Καντίνας καθ’ όλη την διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του και να αφήνει τον χώρο καθαρό κατά το πέρας εκάστης εργάσιμης ημέρας.

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Στον επιτυχών προσφοροδότη θα δοθεί ο σχετικός διαθέσιμος, από πλευράς της Εταιρείας (υπό την μορφή ενοικίασης) εξοπλισμός, τον οποίο έκαστος προσφοροδότης θα μπορεί να δει κατά την επίσκεψή του στον χώρο της Εταιρείας (για αξιολόγηση του χώρου ως πιο πάνω αναφέρεται).

Σε περίπτωση που εντοπιστεί ανάγκη για την αγορά επιπρόσθετου εξοπλισμού, αυτή θα λάβει χώρα, ως εκ της σχετικής συνεννόησης και συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και του επιτυχών προσφοροδότη.

4. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗ

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένο με όλα τα απαραίτητα έγγραφα το έντυπο: “ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ REMEDICΑ”.

Ο επιτυχών προσφοροδότης θα είναι υποχρεωμένος να:

I. Εξασφαλίζει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά περιλαμβανομένων του υγειονομικού πιστοποιητικού και του πιστοποιητικού υγείας του ιδίου και τυχών άλλου προσωπικού που θα εργάζεται στην Καντίνα.
II. Υποβάλει ονομαστικό κατάλογο, για έγκριση, των υπαλλήλων του που θα εργάζονται στην Καντίνα, οι οποίοι θα πρέπει να εργοδοτούνται με βάση τους σχετικούς νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου, επίσημου ιατρικού πιστοποιητικού για μεταδοτικές ασθένειες και επίσημο πιστοποιητικό υγείας για τον ίδιο και για κάθε άτομο που εργοδοτεί. Σε περίπτωση που ο επιτυχών προσφοροδότης επιθυμεί να αντικαταστήσει προσωπικό, αυτό θα γίνεται μόνο με την έγκριση της εταιρείας και θα πρέπει να προσκομίζονται τα πιο πάνω αναφερόμενα πιστοποιητικά για το νέο προσωπικό.
III. Τόσο ο ίδιος όσο και το προσωπικό που θα εργοδοτεί θα πρέπει να ακολουθεί τις πρόνοιες της σχετικής συμφωνίας για την υγιεινή των τροφίμων. Επίσης θα πρέπει η εμφάνιση και συμπεριφορά τους στο προσωπικό και τους επισκέπτες να χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό.
IV. Διατηρεί καθημερινά την Καντίνα, το άμεσο περιβάλλον του, τα σκεύη και υλικά σε απόλυτη καθαρή και υγιεινή κατάσταση προς πλήρη ικανοποίηση της Εταιρείας. Τα είδη που πιθανώς θα μεταφέρονται από την Καντίνα στα γραφεία θα πρέπει απαραίτητα να είναι καλυμμένα (take away boxes and one use cutleries). Ανακυκλώνει τις συσκευασίες των προϊόντων που προμηθεύει σε ειδικούς κάδους διαχωρισμού σκυβάλων. Είναι απαραίτητος ο σεβασμός προς το περιβάλλον.
V. Χρησιμοποιεί τον χώρο αποκλειστικά και μόνο για να προσφέρει τα είδη που καθορίσθηκαν και όχι για την πώληση οινοπνευματωδών ποτών ή για κυβεία ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
VI. Παραδώσει την Καντίνα, μετά τη λήξη του συμβολαίου, σε καλή κατάσταση εξαιρουμένης της φυσικής φθοράς.
VII. Υπόκειται σε εξωτερικό έλεγχο από εξειδικευμένο άτομο σε τυχαία τακτά χρονικά διαστήματα και θα πραγματοποιούνται εξειδικευμένες μικροβιολογικές αναλύσεις για εξασφάλιση όλων των κανόνων υγιεινής.
VIII. Τα είδη τα οποία θα παρέχονται στο προσωπικό της Εταιρείας πρέπει να είναι φρέσκα πάντοτε. Πρέπει να παρασκευάζονται την ημέρα που θα σερβίρονται στο προσωπικό της εταιρίας.

5. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της Καντίνας με δικούς της εξωτερικούς συνεργάτες για την εξασφάλιση του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των ειδών που θα προσφέρονται καθώς επίσης και για την γενική καθαριότητα του χώρου της Καντίνας. Ο επιτυχών προσφοροδότης δεν απαλλάσσεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής των τροφίμων.

Ο επιτυχών προσφοροδότης θα είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά περιλαμβανομένων του υγειονομικού πιστοποιητικού και του πιστοποιητικού υγείας του Ιδίου και τυχών άλλου προσωπικού που θα εργάζεται στην κουζίνα.

Ο επιτυχών προσφοροδότης θα υπόκειται σε εξωτερικό έλεγχο από εξειδικευμένο άτομο σε τυχαία τακτά χρονικά διαστήματα και θα πραγματοποιούνται εξειδικευμένες μικροβιολογικές αναλύσεις για εξασφάλιση όλων των κανόνων υγιεινής.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα κοινοποιούνται στον επιτυχόντα προσφοροδότη. Σε περίπτωση συνεχόμενων παρατηρήσεων σε θέματα που αφορούν την πιστή εφαρμογή των συμφωνηθέντων, η Διεύθυνση της εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης του Συμβολαίου. Σε τέτοια περίπτωση, όλα τα έξοδα λύσης του Συμβολαίου θα βαραίνουν τον επιτυχόντα προσφοροδότη.

6. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η Εταιρεία προτίθεται να χρεώνει ένα ποσό ενοικίου ούτως ώστε να καλύπτεται το κόστος νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο πρέπει να καταβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις πέντε πρώτες μέρες κάθε μήνα και το οποίο ποσό ενοικίου συμπεριλαμβάνει και το ποσό ενοικίασης του εξοπλισμού. Για τους πρώτους δύο μήνες , από την ημερομηνία παροχής των υπηρεσιών δεν θα καταβληθεί ενοίκιο. Κατόπιν παρέλευσης των πρώτων δύο μηνών, μετά από συνεννόηση των μερών θα προσδιοριστεί και το ενοίκιο.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το σχετικό έντυπο “ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ REMEDICA“ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) μέχρι τις 3/11/2023.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους παραχώρησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ελίνα Σκούλλου στο τηλέφωνο 25553221 ή στο προαναφερθέν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

close