Αρχική Τελευταία Νέα Ελεγκτική Υπηρεσία: Παράνομη και καταχρηστική η πρόσληψη 19χρονης χωρίς πτυχίο στο Υφυπουργού...

Ελεγκτική Υπηρεσία: Παράνομη και καταχρηστική η πρόσληψη 19χρονης χωρίς πτυχίο στο Υφυπουργού Τουρισμού

Ηπρόσληψη ως Συμβούλου προσώπου που είναι 19 ετών και δεν έχει πτυχίο πανεπιστημίου θα είναι πρόδηλα παράνομη και καταχρηστική, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία σε σχέση με το θέμα που προέκυψε λόγω της Απόφασης του Υφυπουργού Τουρισμού να διορίσει ως Σύμβουλο/Συνεργάτη του 19χρονη φοιτήτρια. 

Η ΕΥ εισηγείται στον Υφυπουργό να μην υλοποιήσει τέτοιο σχεδιασμό και να απεμπλακεί από τέτοια δέσμευση. «Σε περίπτωση που διενεργηθεί δαπάνη έναντι τέτοιου διορισμού θα υποβάλουμε σχετική καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς για εξέταση του ενδεχομένου διάπραξης του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας», σημειώνει.

Στην ανακοίνωση, η ΕΥ αναφέρει ότι  ήδη από το 2014 εξέφρασε έντονους προβληματισμούς σε σχέση με διορισμούς υπαλλήλων ως συνεργατών του ΠτΔ, Υπουργών και Βουλευτών. Αντιλαμβανόμενοι, ωστόσο, προσθέτει, την ανάγκη εργοδότησης ικανών και έμπιστων προσώπων για να πλαισιώνουν τους αξιωματούχους αυτούς, συμφωνήσαμε με μία κατ’ εξαίρεση διαδικασία πολιτικών διορισμών τέτοιων συνεργατών, η οποία όμως θα ήταν νομοθετικά κατοχυρωμένη, και σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοζόταν με ιδιαίτερη φειδώ και στη βάση αυστηρών προϋποθέσεων.

Αναφέρει ότι στις 16.10.2014 η Προεδρία απάντησε ότι έχει προχωρήσει σε ετοιμασία όρων υπηρεσίας για τους Συμβούλους του ΠτΔ και των Υπουργών, για να διασφαλιστεί η ομοιομορφία και για αποφυγή διαφορετικών ερμηνειών των όρων των συμβολαίων τους και ότι τελικά, στον κρατικό Προϋπολογισμό του 2016 περιλήφθηκε σχετική σημείωση και πρότυπο συμβόλαιο, χωρίς όμως καθορισμό κριτηρίων και όρων εργοδότησης.

Σε αντίθεση με την Κυβέρνηση, σημειώνει, η Βουλή των Αντιπροσώπων αποδέχθηκε τη θέση μας για νομοθετική ρύθμιση της εργοδότησης των κοινοβουλευτικών συνεργατών και ψήφισε τον περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2019 (Ν. 41(I)/ 2019). Οπως αναφέρει, μετά την ψήφιση του πιο πάνω Νόμου, επανήλθε στις 13.3.2019 προς την Κυβέρνηση και εισηγήθηκε να θεσπιστεί νομικό πλαίσιο αναφορικά με την αμοιβή και τα άλλα ωφελήματα των Επιτρόπων και Ειδικών Συμβούλων του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας, στο επεξηγηματικό υπόμνημα του Προϋπολογισμού, η Προεδρία να καθορίζει τις ανάγκες της σε Συμβούλους, το ύψος της αμοιβής τους ανάλογα με τα καθήκοντα της θέσης και τα απαραίτητα προσόντα. Στη συνέχεια να προβαίνει σε αγορά υπηρεσιών για κάλυψη των αναγκών αυτών, βάσει καθορισμένων διαδικασιών και για σκοπούς διαφάνειας να δημοσιοποιούνται τα ονόματα, τα προσόντα, η θέση και η αμοιβή των Συμβούλων που επιλέγονται.

Η ΕΥ αναφέρει πως η  Προεδρία της Δημοκρατίας απέρριψε τις εισηγήσεις αυτές με το αιτιολογικό ότι ένα τέτοιο πλαίσιο θα προσέδιδε μεγάλη ανελαστικότητα, θέση με την οποία δεν συμφωνούμε. Ταυτόχρονα, όμως, πληροφόρησε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του, που λήφθηκε στις 27 Μαρτίου 2019, ενέκρινε ολοκληρωμένο πλαίσιο απασχόλησης τέτοιων Συμβούλων. Με βάση το πλαίσιο αυτό, θα πρέπει οι Σύμβουλοι να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και να κατέχουν τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου αναγνωρισμένο στη Δημοκρατία.

«Η σπουδαιότητα τέτοιων θέσεων Συμβούλων του ΠτΔ και των Υπουργών τεκμαίρεται και από το γεγονός ότι η Επιτροπή GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρούν ότι η θέση του Συμβούλου αποτελεί θέση επιρροής και γι’ αυτό ζητούν όπως οι κάτοχοι τέτοιας θέσης προβαίνουν σε δηλώσεις πόθεν έσχες», σημειώνει.

Στη βάση των πιο πάνω, αναφέρει η ΕΥ, «θεωρούμε ότι η πρόσληψη ως Συμβούλου προσώπου που είναι 19 ετών και δεν έχει πτυχίο πανεπιστημίου θα είναι πρόδηλα παράνομη και καταχρηστική. Είναι συνεπώς εισήγησή μας προς τον Υφυπουργό να μην υλοποιήσει τέτοιο σχεδιασμό και να απεμπλακεί από τέτοια δέσμευση».

Σε περίπτωση, συμπληρώνει, που διενεργηθεί δαπάνη έναντι τέτοιου διορισμού θα υποβάλουμε σχετική καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς για εξέταση του ενδεχομένου διάπραξης του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας.

«Η Υπηρεσία μας θα ζητήσει στοιχεία όλων των Συμβούλων που έχουν προσληφθεί από τον ΠτΔ, τους Υπουργούς και Υφυπουργούς και θα δώσει στη δημοσιότητα όσα από τα στοιχεία αυτά είναι επιτρεπτό να δοθούν. Προς τούτο θα γίνει διαβούλευση με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», καταλήγει.