Αρχική Τελευταία Νέα Στο μικροσκόπιο τα προσόντα των συμβούλων – Βλέπουν την πόρτα εξόδου όσοι...

Στο μικροσκόπιο τα προσόντα των συμβούλων – Βλέπουν την πόρτα εξόδου όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια

Αν υπάρχει κάποιος από τους συμβούλους των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου που δεν πληροί τα επτά κριτήρια για τον διορισμό συμβούλων του Προέδρου της Δημοκρατίας, Υπουργών και Υφυπουργών, που θα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται, για ρύθμιση του θέματος αυτού, τότε θα τερματιστεί η συνεργασία μαζί του, σύμφωνα με αρμόδιες κυβερνητικές πηγές.

Πληροφορίες αναφέρουν πως αυτή τη στιγμή γίνεται έλεγχος για όλους τους συμβούλους με τους οποίους έχουν ήδη συναφθεί συμφωνίες για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν κάποιοι από αυτούς δεν πληρούν τα επτά κριτήρια, και αναμένεται πως μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα υπάρξει κατάληξη επί του θέματος.

Σε σχέση με το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται, οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως αυτό συντάσσεται σε συντονισμό με την Επιτροπο Νομοθεσίας και δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο με τον νόμο που υπάρχει ήδη για τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες, ωστόσο τα κριτήρια θα είναι τα ίδια.

Σημειώνεται πως για τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες η νομοθεσία προνοεί επτά κριτήρια, με βάση τα οποία ο συνεργάτης θα πρέπει να

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία,

(β) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του,

(γ) κατέχει τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου αναγνωρισμένο στη Δημοκρατία,

(δ) διατηρεί λευκό ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό του οποίου εκδίδεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Αστυνομίας Νόμου,

(ε) προκειμένου περί άρρενος, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές,

(στ) μην έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού με εν ενεργεία βουλευτή ή αντιπρόσωπο, και

(ζ) μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημόσιου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.